لک: به بازیکن ساالری اعتقادی ندارم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تیم فوتســال گیتیپسند اصفهان این فصل هم بهعنوان اصلیترین مدعی کسب قهرمانی پا به رقابتها گذاشت و در حال حاضر صدرنشین است.

البتــه قهرمــان ایــن فصــل در رقابتهای پلیآف مشــخص میشود. رضا لک ســرمربی گیتیپسند اصفهان کــه تیمــش را شــانس اول قهرمانی میدانــد، در مــورد مرحلــه پلیآف میگوید: «انشــاءا... ســعی میکنیم هماننــد نیمفصــل اول و دوم لیــگ شــرایط خوب خــود را در این مرحله هم حفظ کنیم. البته در مرحله پلیآف «بلو» بازیکن برزیلی به جمع ما اضافه میشــود و قرار است در هفته آینده در بازی با حفاری هم از حضور او استفاده کنیم.»

لــک در رابطــه با اینکــه برخی معتقدند او مدیریــت خوبی در کنترل حواشی پیش آمده در بازی با شهروند ســاری در اصفهان نداشــته و البته در تیمش بازیکنســاالری حــرف اول را میزنــد، توضیــح میدهــد: «اتفاقات اصفهان ربطی به کادرفنی و گیتیپسند نداشــته و همیشــه در همه مسابقات تماشــاگران مستقل هســتند. در خود ســاری از اول بازی تا آخــر بازی ما را مورد توهین و ناســزا قرار میدهند اما هیچ وقت واکنشی نشان ندادیم و حتی قبــل از بازی به بازیکنــان و کادرفنی خود اعام کردیم حق پاســخ دادن به تماشــاگران را ندارند. من نمیدانم این حرفها چیست که میگویند.

کارنامه من مشــخص است و همه میداننــد به هیــچ وجه اعتقــادی به بازیکنساالری ندارم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.