شاهعلیدوست: جای خالی قلیزاده و ترابی باید پر شود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

روزبه شاهعلیدوســت کاپیتان ســایپا تأکیــد کرد جــای خالــی مهــدی ترابی و علــی قلــیزاده بایــد در این تیم پر شــود. شاهعلیدوســت درباره اینکــه آیا قرار گرفتن در رده هشــتم جدول در پایان نیمفصل اول برای ســایپا راضیکننده بوده یا نه، میگوید: «با تاشــی که در نیمفصل اول داشتیم، باید موقعیت بهتری در جدول پیدا میکردیم. اگر در بعضی از بازیها هم باهوشتر بودیم قطعاً بیشــتر امتیاز میگرفتیم ولی مساله مهم این اســت که مصدومیت بازیکنان به تیم ما ضرر زد و دست سرمربی هم خالی بود. در مجموع عملکرد و جایگاهی که در جدول داریم، برای ما راضیکننده نیست و قطعا در نیمفصل دوم باید نتایج بهتری بگیریم.» کاپیتان ســایپا در مورد جدایی مهدی ترابی از سایپا و اینکه آنها در ابتدای فصل هم علی قلیزاده را از دســت دادند، توضیح میدهد: «ترابی و قلیزاده جزو محصوالت تیمهای پایهای ســایپا هستند که هر دو بازیکن در تیم ما تأثیرگذار بودند. برای آنها آرزوی موفقیــت دارم ولی معتقدم جای این دو بازیکن در ســایپا باید پر شــود. آقای دایــی هم چند بازیکــن را از تیمهای پایه به تیم بزرگساالن اضافه کرده و امیدوارم باشگاه هم با جذب چند بازیکن تیم را تقویت کند تا بتوانیم نتایج خوبی در نیمفصل دوم بگیریم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.