مرزبان: دعوای کیروش و برانکو مثل 2 کودک است

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

علیرضا مرزبان سرمربی نفــت مسجدســلیمان ایــن روزهــا در تــاش اســت تا تیمش را تقویت کند. مرزبان دربــاره آخرین شــرایط نفت مسجدســلیمان میگویــد: «از محمــد پاپــی و محمــد شــادکام کــه بــه تازگی به خدمــت گرفتیم خیلی راضی هســتم، به هر حــال قدرت مالی مــا پایین اســت و باید تیــم را هرطور که شــده ترمیم کنیــم. بازیکنانی که مدنظرمــان بودنــد و کادرفنی روی آنهــا نظر مثبت داشــتند را نتوانســتیم جذب کنیم.» مربی سابق تیم ملی در مورد عملکرد تیم ایران در جام ملتهای آسیا و تفاوت نمایش شــاگردان کارلوس کیروش نسبت به جــام جهانی 2018 توضیح میدهد: «خیلی خوب کار میکنند. در جام جهانی کالیبر بازیکنان فرق میکرد، تیــم ما خیلی خوب کار میکند و آن چیزی که از آنها انتظار میرود را نشان میدهند، امیدواریم موفق شوند. ما یکی از مدعیان قهرمانی هستیم. اتفاق خاصی نیفتد به مرحلــه فینال میرســیم و قهرمــان میشــویم. از نظر کیفیت فنــی و ظرفیت کاما مشخص است همه چیز فراهم است.» علیرضا مرزبان درباره بحثهــای پیش آمــده بین کیروش و برانکــو میگوید: «متاســفانه دعــوای بیــن کــیروش و برانکو ایوانکوویچ جنبههای گوناگونی داشــته اما مــن نــام آن را «خیانت خاکســتری» میگذارم. باید به این دو آقا بگویم کمی ســرتان را پایین بیاورید و به مردم احترام بگذارید. به همین دلیل از کلمه خیانت خاکســتری استفاده کردم چراکه این دو ســرمربی رنگشان را مشخص نمیکنند. هیچکــس نمیتواند بگوید که آنها ســیاه هســتند یا ســفید. اینها بایــد بدانند که این برهه پولشــان را میگیرند و هیچ چیز عجیب و غریبی نبوده؛ ما مربیان برای کاری که انجام میدهیم پول میگیریم. کیروش و برانکو همانند کودکانی شدهاند که برای یک تکه نان دعوا میکنند و هر چه دوست دارند به هم میگویند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.