الیاسی: قطعا مدیرعامل تراکتور نخواهم بود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مدیرعامل باشــگاه تراکتورســازی طی روزهــای آینده انتخاب خواهد شد.

بعد از قطع همکاری باشــگاه تراکتورســازی با علیرضا اسدی مدیرعامل پیشــین این باشــگاه با نظر محمدرضا زنوزی فعا عباس الیاسی عهده دار امور مدیریتی باشگاه شده است. الیاسی که ریاست هیات مدیره تراکتورسازی را برعهده دارد، طی روزهای گذشته حضور فعالی در دفتر باشگاه و تمرینات داشته و امور را زیر نظر گرفته است. با این حال او قصد ندارد ســمت مدیرعاملی تراکتورســازی را قبول کند. عباس الیاســی رییس هیات مدیره باشگاه تراکتورسازی تبریز درباره بحث مدیرعاملی این باشگاه میگوید: «من رییس هیات مدیره باشــگاه تراکتورسازی هستم و االن هم مشــغول بررسی گزینههای مدیرعاملی هســتیم. قطعا من بهعنوان مدیرعامل در باشــگاه حضور نخواهم داشــت و مدیرعامل جدید تا چند روز آینده انتخاب خواهد شد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.