تکلیف بازنشستهها در سال 97 مشخص میشود؟

مجمع‌فدراسیون،‌81‌تا‌32‌اسفند

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

هیات رییســه فدراسیون فوتبال شنبه تشکیل جلســه داد و اعضا درباره مســائل مختلف صحبت و تبادل نظر کردند. یکی از مــوارد مهمی که در این جلســه مورد بحث و بررسی قرار گرفت انتخاب تاریخ مجمع عمومی بود. هیات رییســه پیش از این 19 دیمــاه را زمان برگزاری مجمع اعــالم کرده بود اما فدراســیون، یک روز قبــل از مجمع در اطالعیهای اعــالم کرد که برای حفظ تمرکز تیم ملی این جلســه لغو و به زمان دیگری موکول شــده اســت. هیات رییسه در جلسه شــنبه تصمیم گرفت مجمع فدراسیون فوتبال در بازه زمانی 18 تا 23 اســفند برگزار شــود. در یکی از این روزها، مجمع فدراسیون فوتبال تشــکیل جلســه خواهد داد و باید دید آیا موضوع حضور بازنشستهها در این جلســه مورد بررســی قرار خواهد گرفت یا نه؟ این موضوع در دســتور جلسه مجمع 19 دی که لغو شــد، نبود و باید منتظر ماند و دید این بار چه تصمیمی گرفته خواهد شد؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.