قطبی: 10 امتیاز از چهار بازی خیلی خوب است

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

افشین قطبی پس از پیروزی یک بر صفر تیمش مقابل نفت مسجدسلیمان در نشست خبری گفت: «تبریک به همه فوتبالدوســتان خوزســتانی که بازی زیبایی را دیدند. به همه عوامل باشگاه فوالد این برد را تبریک میگویم. اگر پنالتی ما در نیمه اول تبدیل به گل میشد بازی در ادامه خیلی برای مــا راحتتر دنبال میشد که این اتفاق رخ نداد. به هرحال کسب 10 امتیاز از چهار بــازی و دو گل خورده برای باشــگاه فوالد خیلی خوب است و باید تالش کنیم این روند ادامه پیدا کند.» وی در پاســخ به این پرســش که چرا تیمــش در نیمه دوم نتوانســت عملکرد خوبی داشته باشد، یادآور شد: «من فکر میکنم دربی حساسیت خاص خــودش را دارد و در کنــار ایــن قضیه وقتی تیمهایی مثل ما موفق به شکست پرسپولیس و استقالل میشــوند، از لحاظ روحی و تمرکز برای دیدار بعد خود با مشکل مواجه میشوند؛ اتفاقی که در بازی امروز ما مشهود بود، اگرچه من اعتقاد دارم وقتی شما پنالتی را در بازی از دست میدهید از لحاظ روحی آسیب میبینید و حریفتان شرایط بهتری را برای ادامه بازی پیدا میکنــد. آنهایی که فوتبال بازی کردهاند خیلی خوب میفهمند که منظورم چیست.»

سرمربی فوالد با بیان اینکه چند بازیکن اصلیاش را در این مسابقه نداشت، گفت: «ما برای این بازی مصدوم و محروم داشــتیم که من سعی کردم روز شــنبه در مورد این مساله حرف نزنم امــا اتفاق خیلی بد بــرای ما بازی نکردن میالد بدرقه بود. او در تمام طول هفته در ترکیب اصلی بود تا اینکه عصر شنبه به من گفتند او مشکل دانشــگاهی دارد و نمیتواند بازی کند که این مساله به ما ضربه زد.»

قطبــی در پایان راجــع بــه اینکه چرا از آرش افشــین در ترکیــب اصلی اســتفاده نمیکنــد، گفت: «اجازه بدهیــد من در مورد بازیکن خاصــی صحبت نکنم. ما برای انتخاب بازیکنان اصلی عملکرد آنهــا را به طور دقیق آنالیــز میکنیم و ســعی میکنیــم بهترین تصمیم را بگیریم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.