مرزبان: نبض بازی دست ما بود

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

علیرضا مرزبان پس از شکســت یک بــر صفر تیمــش مقابل فوالد در نشســت خبــری این بــازی گفــت: «بــازی روی ضربات ایســتگاهی تمام شــد. ما با وجود اینکه هفتههای خیلی ســختی را پشــت سر میگذاریم اما توانســتیم نبض بازی را در دســت بگیریم و فوتبال باکیفیتی را به نمایش بگذاریم. متأســفانه خیلی بدشانس بودیم که ضربه شریفات گل نشد. به تیمم تبریــک میگویم کــه با احســاس خوبی فوتبــال بازی کرد. تنها مــورد دردآور این اســت که بازی را باختیم، ولــی از تیمم، شهامت و مسائل تاکتیکیمان راضی هستم. ما فوتبال خوبی را به نمایش گذاشتیم.»

وی دربــاره ایــن موضــوع کــه نفت مسجدســلیمان در نیمه دوم فوتبال خوبی بازی کرد، ولی از نبود یک تمامکننده ضربه خورد، عنوان کرد: «من به شما حق میدهم اما یک بخشــی از ایــن برمیگردد به اینکه پاس آخر ما خوب نبود. دو ارسال خیلی قوی از سمت چپ داشتیم که میتوانست به گل تبدیل شود. دو بار هم از سمت راست خیلی خوب حرکت کردیم. در واقع پاسهای آخر ما خوب نبود و ضربات آخرمان با شانسهایی که داشتیم خوب نبود.»

سرمربی نفت مسجدسلیمان در پاسخ به این پرسش که با وجود گل نزدن تیمش چرا پیمان میری را از دســت دادند، گفت: «پیمان میری بــرای ما حدود هزار و 300 دقیقه بازی کرد و فقــط یک پنالتی را در ریبانــد گل کرد. بازیکنانی که االن گرفتیم گلهای خوبی زدهاند. بزرگترین مشکل ما پیش از اینکه فصل را شروع کنیم به خاطر بازیکنان هدفی بود که نداشــتیم، ولی ما از هیثم (هاشمیزاده) و شــادکام فوقالعاده راضی هســتیم. خیلی خوشــحالم که این بازیکنان را دارم. هیثم یکی از آیندهدارترین بازیکنان است و مطمئن باشید سال آینده که به فــوالد برمیگردد، یکــی از بهترین فورواردها خواهد بود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.