تکذیبیه پانادیچ درباره رادوشویچ

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

ایگور پانادیچ با اشــاره به دیدار پرسپولیس مقابل پدیده گفت: «پدیده یکی از تیمهای خوب ایران است که نتایج آن این موضوع را اثبات میکند. رویارویی با پدیده بسیار دشوار خواهد بود اما بازیکنان ما هم برای پیروزی راهی این مسابقه میشــوند. طبق برنامه کادرفنی و باشگاه، مدعی قهرمانی در هر سه جام پیش رو خواهیم بود و برنامه ریزی خوبی هم در این راســتا صورت گرفته اســت.» مربی دروازهبانهای پرسپولیس در مورد این موضوع که گفته میشود رادوشویچ مشکل انضباطی دارد و به همین خاطر با مشکالتی مواجه شده، گفت: «اصال این موضوع صحت ندارد و او یکی از منظمترین بازیکنان ما به حســاب میآید. رادوشــویچ با آمادگی کامل در تمرینات حضور پیدا میکند و همیشه تالش کرده تا در بهترین شرایط بدنی قرار داشته باشد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.