شوک خیرونای پایین جدولی به رئال

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

ســیر صعودی رئال مادرید در اللیگا با شکســت خانگی نتوانســته بود در اللیگا به پیروزی برسد، در نیمه دوم بازی را رئال فرصتهایی را برای زدن گل تســاوی از دست دادند و با غیرمنتظــره دو بر یک مقابل خیرونا پاییــن جدولی به پایان خیلی خوب شــروع کرد و در دقیقه 65 به گل تساوی رسید. اخراج راموس در وقت اضافه بازی کار رئال پیچیدهتر شــد. در رســید. اخراج کاپیتان سرخیو راموس دیگر نقطه تاریک برای در ایــن صحنه توپ پس از برخورد به دســت راموس پنالتی آخرین ثانیهها کورتوا میتوانست رئال را به گل تساوی برساند، رئال بود که حاال با بارسلونای صدرنشین 9 امتیاز فاصله دارد. شد و استوانی، مهاجم اروگوئهای بازی را به تساوی کشاند. ده ولی ضربه سر این دروازهبان با فاصله کمی از کنار دروازه بیرون رئال پس از گل کاسمیرو که روی سانتر کروس با ضربه سر به دقیقه بعد کریستیان پورتو، مهاجم اسپانیایی خیرونا با استفاده رفت. رئال با این شکست در رده سوم و امتیاز 45 باقی ماند و 9 ثمر رسید با برتری به رختکن رفت و به ششمین برد متوالی در از غفلت مارسلو توانست ریباند شــوت لوزانو را به گل برتری امتیاز با بارسای صدرنشین و 7 امتیاز با تیم دوم جدول، اتلتیکو اللیگا امیدوار شد. ولی خیرونای پایین جدولی که از ماه نوامبر خیرونا تبدیل کند. گرت بیل و وینیسیوس، دو مهاجم تازهوارد مادرید فاصله دارد.

ســرخیو راموس در جریان شکســت خانگی 2 بر یک تیمــش مقابل خیرونا این بدان معنا اســت که او رئالیها را در ســفر هفته آینده بــه لوانته همراهی با اســتفاده از دســت مانع از آن شــد تا ضربه بازیکــن خیرونا که شــانس زیادی نمیکند اما برای حضور در ال کالسیکوی دوم مارس مشکلی نخواهد داشت. برای تبدیل به گل شــدن داشــت وارد دروازه خودی شــود. با این حال راموس از مدافع کهکشانیها به تازگی به دلیل اذعان به دریافت کارت زرد عمدی در بازی دریافت کارت قرمز مســتقیم گریخت و قاضی میدان تنها با یــک کارت زرد وی را چهارشنبه شب گذشــته مقابل آژاکس در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان جریمهکرد. اروپــا،هدفتحقیقاتاتحادیهفوتبالاروپا(یوفا)نیزقــرارگرفتهوتازهترینکارت

با این وجود، مدافع خشــن رئالیها که بیشــتر از هر بازیکن دیگری در اللیگا با قرمز وی به معنای پایان یک هفته بدبیاری و کابوس برای کاپیتان است. کارت قرمز داوران مواجه شده اســت، هنوز این فرصت را داشت تا با دریافت دومین مدافع ملیپوش تیم پایتختنشــین اسپانیا، ســال 2005 و با رقم 27 میلیون کارت زرد خود، رکورد 25 اخراج در اللیگا را به نام خود ثبت کند. یورو از سویا به رئال پیوست و در نخســتین فصل حضورش با پیراهن این تیم، چهار

در واقع، این کارت قرمز موجب شد تا مدافع 32 ساله کهکشانیها به نخستین کارت قرمز دریافت کرد. بازیکن تاریخ اللیگا تبدیل شــود که 25 کارت قرمــز دریافت میکند اما خبر خوب نکته جالب در مورد راموس این اســت که او در جریان 161 بازی که برای تیم برای او و سفیدپوشان این است که راموس تنها یک بازی محروم خواهد بود. ملی اسپانیا به میدان رفته، تاکنون با کارت قرمز داوران مواجه نشده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.