پایان شایعه حضور نوری در تیم ملی: میخواهم در بوندسلیگا بمانم

نکونام‌ب ‌هزودی‌سرمربی‌موقت‌م ‌یشود

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

بعد از جدایی کارلوس کیروش و حضور او روی نیمکت مربیگــری تیم ملی کلمبیا، حــرف و حدیث درباره انتخاب جانشــین او فراوان است. برانکو ایوانکوویچ، برت فنمارویک و حتی الکســاندر نــوری گزینههایی بودند که نامشــان در روزهای اخیر شــنیده شده اما هیچیک مذاکرهای با فدراســیون فوتبال انجــام ندادهاند. برخی رســانهها در چند روز اخیر از الکســاندر نوری ســرمربی اسبق تیم فوتبال وردربرمن، بهعنوان جدیترین گزینه سرمربیگری تیم ملی فوتبال ایران نام بردهاند. مربی جوانی که بعد از موفقیت و سپس ناکامی در وردربرمن، از هفته ششم بوندسلیگای 2 روی نیمکت اینگولشتات نشست اما توفیقی بهدســت نیاورد تا کلمه اخراج را پیش روی خود ببیند.الکســاندر نــوری در جدیدترین مصاحبهای که انجام داده، از ادامه فعالیتش در بوندسلیگای آلمان خبر داده و این یعنی پایان شایعهها درباره همکاری او با فدراسیون فوتبال ایران و تیم ملی. نوری در اینباره گفت: «من مطمئنم بــه روزهای اوج خود در بوندسلیگا بازمیگردم و باز هم فعالیتم را از سر میگیرم. به هر حال این سختیها بعضی از قسمتهای کار حرفهای ما مربیان است.»

با توجه به این مصاحبه، اگر هم فدراسیون فوتبال نام نوری را میان گزینههای خود قرار داده بــود، باید از خیر جذب این مربی بگذرد و با ســایر مربیان مذاکره کند. هر چند گفته میشــود زمینه حضور جواد نکونام بهعنوان ســرمربی موقت فراهم شــده و همین روزها این خبر را از طریق سایت فدراسیون فوتبال خواهیم شنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.