اعتراض به بدهیها، هشداری برای لیگ نوزدهم

Iran Varzeshi - - صفحه اول - آرمن ساروخانيان ‪Armen Saroukhanian‬

مهمترین حاشــیه هفتههای اخیر لیگ برتر، اعتراضات بازیکنان به داوران بود که با بیانیههای تند باشــگاهها پشــتیبانی میشد، ولی با فروکش کردن این ماجرا حاال نوبت اعتراض متفاوت بازیکنان اســت که این بار باشــگاهها را نشــانه رفته. روزهایی که مســابقات لیگ آرام آرام وارد مراحل حساس میشود، از نگاه بازیکنان بهترین فرصت است تا بتوانند طلبشان را از باشگاهها بگیرند و به پولشان برسند. در هفتههــای پایانی لیگ، بازیکنان در صورت اعتراض ممکن اســت با القابی مثل بیتعصب یا پولدوســت روبهرو شوند و تجربه نشان داده که بعد از پایان لیگ هم پول گرفتن از باشگاهها سختترین کار است.

بعد از اعتراض بازیکنان پرســپولیس، دیروز نوبت استقاللیها بود که از عقب افتــادن دســتمزدها گالیه کنند و مدیریت باشــگاه را تحت فشــار بگذارند. بقیه باشــگاههای لیگ برتر هم اکثرا وضعیت بهتری از اســتقالل و پرسپولیس ندارند و فقط صدای اعتراضشان به این بلندی نیست.

این اعتراضات برای مدیریت سازمان لیگ و همچنین باشگاهها هشداری است که متوجه باشند با تشدید مشکالت اقتصادی در لیگ نوزدهم وضعیت سختتری انتظارشــان را میکشد. باال رفتن قیمت دالر دستمزد مربیان و بازیکنان خارجی را ناگهان چندبرابر کرده و بخش زیادی از درآمد باشگاهها را میبلعد.

شرایط ویژه فعلی میطلبد که اقتصاد فوتبال کوچکتر و الغرتر شود و مدیران تصمیمگیرنده از حاال باید به فکر این موضوع باشند. برای لیگ نوزدهم باید وسواس در انتخاب مربیان و بازیکنان خارجی خیلی بیشــتر شود و باشگاهها برای همتایان داخلی هم دست از ولخرجی بردارند.

رقابت داغ سالهای گذشته باشگاهها را وسوسه کرد که ارقام قراردادها را باالتر ببرند، ولی اعتراضات فعلی بازیکنان به عقب افتادن دســتمزدها نشان میدهد که اکثر این تعهدات بدون پشــتوانه کافی داده شده. چاله درآمدی که اکثر باشگاهها با آن روبهرو هســتند موضوع تازهای نیست، ولی در شرایط فعلی ممکن است این چاله بزرگتر شود و فوتبال را به بحرانی حلنشدنی برساند.

این شرایط تا حدودی یادآور فوتبال ایتالیاست که زمانی باشگاههایش با وجود بدهکاری دســت از ولخرجی بر نمیداشتند، ولی قانون سختگیرانه «بازی منصفانه مالی» آنها را مجبور کرد ترازشــان را مثبت کنند و باشــگاهی مثل میالن چارهای جز فروش ستارگانش نداشت.

باشــگاههای لیگ برتر تا امروز هزینه بدهیهای خارجی را با جریمه دردناکی مثل کســر امتیاز دادهاند و بهتر است پیش از شروع لیگ نوزدهم تصمیمی جمعی گرفته شود تا فوتبال این مشکالت اقتصادی را با دردسر کمتری پشت سر بگذارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.