مربی باید برای هر دقیقه از تمرین برنامه داشته باشد

انتقاد‌غیر‌مستقیم‌عضو‌کمیته‌فنی‌استقالل‌از‌شفر:‌

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

امید روانخواه عضو کمیته فنی استقالل گفت: «شما ببینید استقالل چند خرید داشته اســت که در عمل به درد تیم نخوردهاند؟ اگر همین شش هفت بازیکن خریداری نمیشــدند چقدر به باشــگاه در مسائل مالی کمک میشد؟ مگر میشــود یک تیم 22 بازیکــن بخرد و در نهایــت 2 بازیکن به درد تیم بخورند؟ در مورد بازیکنان جدا شــده صحبت کنیم. مطمئن باشید اگر کسی بود که میتوانســت با بازیکنان درســت رفتار کند، آنها نمیرفتند. بازیکنان جایی نمیروند که دوباره برگردند و به طور قطع با بودن در اســتقالل خیلی منفعت داشــتند ولی کسی وجود نداشت با آنها صحبت کند و در این صورت در بالتکلیفی تصمیم به جدایی گرفتند.» او در مورد اینکه شــفر تلویحا گفته اســت موافق حضور کمیته فنی در باشــگاه نیســت هم گفت: «آقای شفر در جلسات شرکت میکردند ولی چون این جلسات از سوی باشگاه هدفی نداشت ایشان اســتقبال نمیکردند. نمیخواهم حاشیه درست کنم ولی من میگویم مربیهایی که به این شــکل به ایران میآیند بعید اســت تاثیر چندانی داشته باشند و من این موضوع را چند بار گفتهام. شما ببینید استقالل چقدر مشکل در نحــوه تمرین کــردن دارد. مربیهایی مثل فیلکس ســانچنز و توخل باید بــه ایران بیایند. ما کســی را میخواهیم که برای دقیقه بــه دقیقه تمرینها برنامهریزی داشته باشــد و باید دید استقالل در این زمینه چقدر ضعف دارد. این ســبک مربیها در اروپا زیاد هســتند و ما فقط یک مدیر ورزشی احتیاج داریم که آنها را شناســایی کند. استقالل با امیر قلعهنویی، مرفاوی و مظلومی هم میتواند ســوم و چهارم شود و اگر مربی خارجی میخواهیم باید بتواند از نظر فنی مربیهای دیگر را در جیبش بگذارد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.