ثبت‌04‌انتقال ‌در‌استقالل‌به‌نام‌شفر

Iran Varzeshi - - فوتبــــال‌شـــــهر *‌محاسبه‌امتیازات‌تیم‌استقالل‌ -

تغییر بزرگ و شکستن چرخه مربیان وطنــی روی نیمکت اســتقالل، طرفداران ایــن تیم را به آینده خوشــبین کرد. مربی باســابقه و کارنامهدار آلمانی پیش از پایان نیمفصل اول لیگ هفدهم جای منصوریان را گرفت و حاال یک و نیم فصل اســت که هدایت اســتقالل را برعهده دارد. ســبک بازی استقالل شفر، تفاوتهای آشکاری با دورانهای پیش از او دارد. اســتقالل حاال تیمی اســت کــه روان و روی زمین بازی میکند، تیمی که تاکتیک منسجمی دارد. با این حال فاصله اســتقالل با صدر جدول برای هواداران این تیم نگرانکننده اســت. آبیها پس از شروع عالی فصل قبل امیدوار بودند در این فصــل یک مدعی درجه یک قهرمانی باشند.

به نظر میرسد استقالل در این سالها از یک موضوع آســیب جدی دیده اســت. بیثباتی در ترکیب نفرات و استخوانبندی تیــم. با آمدن شــفر هم ایــن نقطه ضعف برطرف نشد. شــفر در این سه پنجره نقل و انتقاالتــی، جمعا ۰4 انتقال را ثبت کرده؛ یعنی به طور میانگین او در هر پنجره بیش از 13 انتقــال را رقم زده. تیم او در مجموع 21 بازیکــن جــذب کــرده و 19 نفر را به تیمهای دیگــر داده؛ میانگین جذب هفت بازیکن و ۶/33 خروج برای هر پنجره. حتماً شفر در خروج ســتارههایی مثل ابراهیمی، مجید حسینی و «تیام» بیتقصیر بوده اما جذب بازیکنان جدیــد کامال تحت نظارت او انجام شــده. از میــان 21 بازیکنی که با نظر شــفر جذب استقالل شدند، به راحتی میتوانیــم 7 خرید را ناموفق بدانیم. جذب آقاخــان، برزای، نویمایــر، نایدونوف، گرو، دانشــگر و محمدیمهر برای استقالل سود چندانی نداشت. از این 7 نفر، 5 نفر بیش از یک نیمفصل هم در استقالل دوام نیاوردند. عمال یکسوم از خریدهای او یا خیلی زود از تیم جدا شــدند یا به نیمکت اســتقالل چســبیدند. درباره عملکرد بازیکنانی مثل مرتضــی تبریزی، میثم تیمــوری، گادوین منشــا، پاتوسی و گونســالوس هم باید در انتهای فصل صحبت کنیم اما با همین آمار فعلی هم نزدیــک ۰2 درصد از خریدهای شفر «شکستخورده» هستند و حدود 33 درصد از خریدهای شفر برچسب «ناموفق» میخورند. شــاید این آمار در فوتبال ایران یک آمار ناامیدکننده نباشــد اما جابهجایی بیش از 13 بازیکــن در هر پنجره، قطعا هر تیمی را بیثبات میکنــد و این را هواداران استقالل خوب میدانند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.