جای‌خالی‌نماینده‌استقالل‌در‌جلسه‌استفاده‌از‌RAV

نخستین‌قدم‌فدراسیون‌برای‌هماهنگی‌با‌شرک ‌تهای‌داوطلب‌و‌صدا‌و‌سیما

Iran Varzeshi - - فوتبــــال‌شـــــهر *‌محاسبه‌امتیازات‌تیم‌استقالل‌ -

همین چنــد روز پیــش بود که داود رفعتــی و فریــدون اصفهانیــان درباره آخرین وضعیت اجرای سیستم VAR در لیگ برتــر گفته بودند که به احتمال زیاد این سیســتم تا پایان فصل هم اجرایی نخواهد شــد. چیزی از این اظهارنظر نگذشــته بود که باز هم رفعتی مدعی شد که میتوانند در دربی برگشــت از کمک داور ویدئویی بهره ببرند.

ضمــن اینکه او پیــش از این هم وقتی آب پاکی را روی دست تیمهای لیگ برتــری میریخت و میگفت که این فصــل انتظار VAR را نکشــند، پرانتزی باز کــرده و گفته بود که راه مذاکره در راستای تسریع در اجرای VAR برای سرخابیها باز است.

جلســهای که رفعتــی وعدهاش را به مدیران باشــگاههای استقالل و پرســپولیس داده بــود، خیلی زودتر از آنچــه تصور میشــد، برگزار شــد. پرسپولیسیها که گفته بودند حاضرند برای راهاندازی هر چه سریعتر سیستم کمک داور ویدئویی، به ســازمان لیگ کمک مالی هم بکنند، در این جلســه حاضر شدند اما در کمال تعجب جای نماینده استقالل خالی بود.

به همین خاطر نشســت بررسی راهاندازی ســامانه VAR در ورزشگاه آزادی صبــح دیــروز (یکشــنبه) با حضور نمایندگان صداوســیما، باشگاه پرســپولیس و دو شــرکت داوطلــب جهــت اجــرای VAR در دفتــر سرپرست دبیرکلی فدراسیون فوتبال برگزار شــد بدون اینکه در این جلسه خبری از نماینده باشــگاه اســتقالل باشــد. داود رفعتی، رییس دپارتمان داوری فدراســیون فوتبــال میگوید: «به دعوت فدراسیون فوتبال در دفتر سرپرست دبیرکلی میزبان نمایندگان محترم صداوســیما و همچنین باشگاه پرسپولیس و دو شرکت داوطلب جهت اجرای VAR بودیم تا آخرین شرایط و موضوعــات مرتبــط با اجــرای این سامانه را مورد ارزیابی قرار دهیم.»

رفعتی همچنیــن تأکید میکند: «علیرغم دعوت از باشــگاه استقالل متأســفانه نمایندهای از این باشگاه در جلســه حضور نداشــت. با این وجود آخرین شــرایط، موضوعات مرتبط و راهکارها در این جلســه مورد ارزیابی قرار گرفت.»

رییس دپارتمان داوری فدراسیون فوتبال توضیح میدهــد: «جا دارد از مســووالن محترم صداوســیما تشکر کنیم که در این خصوص قول همکاری همه جانبه را دادنــد. همچنین مقرر شد آخرین نرمافزارها و سایر ملزومات اجرای ســامانه به اطــالع بخشهای مربوطه برســد و در مرحله نخســت بــه صورت آفالین ســامانه VAR در ورزشــگاه آزادی مــورد آزمایش قرار گیرد. با توجه به حساســیت موضوع و بنا بر تصمیمی که در جلســه اتخاذ شــد هرگونه اطالعرسانی و اظهارنظر در خصوص اجرای ســامانه VAR از طریق اینجانب صورت میپذیرد.»

سیســتم کمــکداور ویدئویــی، بهعنــوان یــک تکنولــوژی جدیــد، جزییاتی دارد که اطــالع از آنها برای تیمهایی که قرار اســت از آن بهرهمند شوند، مهم و ضروری به نظر میرسد. با این حال اما عجیب است که از همین ابتدای راه باشگاه استقالل در جلسات مربوط به راهاندازی این سیستم حاضر نشده است.

ضمــن اینکــه حــاال ابهامهای زیــادی درباره جلســهای کــه برای اجرای VAR در ورزشــگاه آزادی و برای مســابقات تیمهای اســتقالل و پرســپولیس برگزار شــد، وجود دارد. آیا فیفا پاســخ درخواست فدراسیون فوتبال ایران برای اســتفاده از VAR را داده و اســتانداردهای آن را تأییــد کرده اســت؟ آیا قرار است باشگاههای استقالل و پرسپولیس برای راهاندازی این سیســتم، به فدراســیون فوتبال کمک مالی کنند؟ و اگر قرار به کمک مالی این دو باشــگاه است، روند آن به چه صورت خواهد بود؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.