حمایت هیات گیالن از کریمی: عشق به سپیدرود یا استیصال؟

Iran Varzeshi - - فوتبــــال‌شـــــهر *‌محاسبه‌امتیازات‌تیم‌استقالل‌ -

ماه عســل کریمی و هیــات فوتبال خیلی زمان است تمام شده و تجربه نشان داده کــه اینگونه مصاحبههای دمدســتی هرگز نمیتواند جلودار خشم کریمی باشد.

رییس هیات فوتبال گیالن در واکنش به حواشــی اخیر پیرامون کریمی و باشگاه ســپیدرود اعالم کرد که «علی کریمی به همه تعهدات خود عمل کرده اســت و هر کســی حرف دیگری میزند درست نیست و اگر در فضای مجازی صحبتهایی مطرح شــده یکســری از بیکاری ایــن مطالب را مینویسند!»

اینکه الماسخاله، رییس هیات فوتبال گیــالن تمامقــد از مالک تنهــا تیم لیگ برتریاش دفاع کند اتفاقی است پسندیده اما وقتی به پیشینه هیات فوتبال در رابطه با باشــگاه سپیدرود دقیق میشویم که این هیات همیشــه یک طرف دعوا و حاشــیه پیرامونی این تیم بوده اســت، در مییابیم که باید علت را در جایی دیگر جســتوجو کرد.

موضــوع وقتی جالبتر میشــود که بدانیــم روز جمعه شــهاب مومنــی، نایب رییس هیات (مالک پیشــین ســپیدرود) که بــرای پادرمیانی اجــازه دادن کریمی به نمایندگان ســازمان لیــگ برای نصب تبلیغات پیرامونی زمین در ورزشگاه سردار حضور پیدا کرده بود، شــاهد برخورد تند کریمی بود. کریمی، مالک سپیدرود درباره رییس هیات فوتبال هــم در همان معرکه حرفهایی زد که به کنایه باید نوشت البد ابراز لطف بود!

ماجــرا از این قرار اســت کــه در آن روز آخــر مرداد که قرارداد کریمی با هیات فوتبال و اداره ورزش گیالن منعقد شد، به دلیل فشارهای پیرامونی و حجم مشکالت ســپیدرود با شــتابزدگی اصرار به انعقاد قــرارداد با کریمی داشــتند و در حالی که به یک متقاضی دســت به نقد رقم فروش را ‪8 .8‬ میلیارد اعالم کــرده بودند، حاضر شدند که با مبلغ تسویه حساب 4 میلیاردی توســط کریمی، سپیدرود لیگ برتری را به او واگذار کنند و در عین تعجب پرداخت 2 میلیارد از بدهیهای دیگر سپیدرود را هم گروه واگذارکننده تقبل کرد.

هیــات فوتبــال و اداره کل ورزش و جوانان بــرای این پرداخــت 2 میلیاردی روی کمک دولت حســاب کرده بودند و به دلیل اینکه زمان دقیق این کمک مشخص نبود، از کریمی خواستند که اولویت تسویه حســاب را به طلبکارانی بگذارد که دارای قرارداد فدراســیونی و فوتبالی هســتند و میتوانند با شــکایت موجب بســته شدن پنجره نقل و انتقاالت باشگاه بشوند.

اما از آنجایی که برای کریمی مهم پر کردن ســقف 4 میلیارد و انداختن توپ در زمین مقابل بود، هر کســی را که احتمال دادن تخفیف بیشــتر بود بــه مذاکره برای تســویه حســاب دعوت کرد و تفاوتی بین طلبکاران قایل نشــد و در نهایت با رقمی در حدود کمتــر از ‪1 .5‬ میلیارد آن هم به صورت اقســاط توانست بدهی 4 میلیاردی را صــاف کند و حاال بیــش از ‪15 41،‬ نفر از بازیکنان، کادرفنی و کادر اداری باشــگاه در سالهای گذشته، که همه دارای قرارداد فدراســیونی و چک از مالک پیشین بودند، باقی ماندهاند و با این پاسخ از سوی کریمی روبهرو شدند: بروید و طلبتان را از هیات و اداره کل بگیرید!

و البته خیلیها هم وقتی دیدند کسی پاســخگوی آنها نیســت راه کمیته تعیین وضعیــت و انضباطــی را در پیش گرفتند و سپیدرود خوش شــانس بود که به دلیل تعطیلی چنــد ماهه کمیته تعیین وضعیت صدور حکم این بازیکنــان به بعد از پایان زمان نقل و انتقاالت زمستانی موکول شد.

از سویی شــنیده میشــود به دلیل مشــکالت اقتصــادی خبــری از پرداخت کمک 2 میلیاردی به ســپیدرود نیســت و روز به روز بر تعداد شــاکیان سپیدرود در کمیته انضباطی و مشــکالت بعدی بیشتر میشــود و هر لحظه ممکن است که آتش توپخانــه کریمی متوجه هیــات فوتبال و اداره کل ورزش و جوانــان گیالن شــود و دمدســتیترین راه فعال برای الماســخاله مصاحبههــای حمایتی و نشــنیده گرفتن حمالت ریز کریمی است.

البته نیاز به گفتن نیست که ماه عسل کریمی و هیات فوتبال خیلی وقت اســت تمام شده و تجربه نشــان داده که اینگونه مصاحبههای دم دســتی هرگــز نمیتواند جلودار خشم کریمی باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.