گل‌نم ‌یزنند‌یا‌به‌کم‌راضی‌نم ‌یشوند

Iran Varzeshi - - فوتبــــال‌شـــــهر *‌محاسبه‌امتیازات‌تیم‌استقالل‌ -

اســتقالل در ایــن فصــل آمــاری متناقــض و عجیب در گلزنــی دارد. این تیم در حالی سومین تیم ضعیف لیگ از حیث تعداد بازی ناکام در گلزنی است که ســومین تیم برتر لیگ در تعداد گل زده هم هســت. تا پایان هفته هجدهم لیگ هجدهم، استقالل 22 گل زده است. فقط تراکتورسازی با 28 گل و سپاهان با 32 گل در گلزنی عملکردی بهتر از استقالل داشــتهاند. از سوی دیگر، تیم شفر دقیقا در نیمی از مسابقات این فصلش نتوانسته دروازه حریفان را باز کند و در گلزنی ناکام بوده. فقط دو تیم قعرجدولی سپیدرود و استقاللخوزســتان از این حیث عملکرد ضعیفتری از استقالل داشتند. در نتیجه مهاجمان اســتقالل ایــن 22 گل را در 9 مسابقه به ثمر رســاندهاند. اتفاقی که نشــان میدهد یا تیم شفر گل نمیزند، یا اگر بزند به کم راضی نمیشــود. شفر از روزی کــه هدایــت اســتقالل را بــه عهده گرفته، هنــوز هیچ تیمی به اندازه استقالل نتوانسته در بازیهای مختلف به حریفانش حداقل سه گل بزند. استقالل در این فصل هم به تراکتورســازی و نفت آبــادان 3 گل، به ســپیدرود 5 گل و به پیکان هم 4 گل زده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.