چرا‌استقالل‌به‌تراکتور‌باخت؟

اینجا هر روز میتوانید توییتها و پستهای ورزشی کاربران شبکههای اجتماعی را بخوانید.

Iran Varzeshi - - فوتبــــال‌شـــــهر *‌محاسبه‌امتیازات‌تیم‌استقالل‌ -

‪:Mehdi Ranjbar‬ مدیریــت تعطیل! مجوز پاتوســی رو نمیتونــن بگیرن میگن چــون تعطیالت بــوده نامهنگاری طول کشــیده. بازیکنا رو تو ســالن وزنه راه نمیدن میگن به خاطر تعطیــالت نتونســتیم نامهنــگاری کنیم. میترسم بگن به تراکتور باختیم چون بازی تو روز تعطیل برگزار شد. ژاماسب: _ روزبه جان چی شد که جلو تراکتور جا موندی و نتونســتی اشکان رو بگیری و تیم گل خورد و باخت؟

+ چــون روز قبلش شــجاع بــه داور اعتراض کرد و کارت نگرفت واســه همین جا موندم و باختیم. :Amichak حتی تصور دیدن محســن خلیلی در کنار برانکــو و کریم باقــری روی نیمکت پرسپولیس هم زیباست. آه قلبم. سیندرالتاجابی: قبلنا به گلها و پاسگلهای پیدرپی جهانبخش و آقایگلیاش افتخار میکردیم، از وقتــی رفته لیگ انگلیس با ثابت بودن و تأثیرگــذاری روی گلش حــال میکنیم، میترســم یه روز مثال بگیــم علیرضا ما به خارج از ایران بودنت افتخار میکنیم. ‪:Mojtaba nataj‬ یادش بخیر بعضیــا چنان از کیروش انتقاد میکردن انــگار مدرک مربیگری A اروپا و پروالیسنس دارند!! مثل این میمونه که بیاییم پروفسور سمیعی رو نقد کنیم در حالی که یه امپول هم نمیتونیم بزنیم... ‪:pedram d‬ چرا تیم ملی قهرمان جام ملتها نشد؟ تقوی: چون بازی فینال لیگ قهرمانان آسیا در مدارس پخش شد! چرا استقالل به تراکتور باخت؟ چشــمی: چون داور روز قبل به شجاع کارت نداد! تئودور ژیبرسیاسی: مــن خــودم بــه طــرز دیوانــهواری اســتقاللیام ولــی فــارغ از صحبتهــای گزارشــگر تبریز باید قبــول کنیم که دیگه استقالل و پرسپولیس تو یه همچین بازیایی نمیتونن اینقدر تماشاگر به ورزشگاه بکشن. سرما رو هم حساب کنید حاال. امیرمحمد سلیمانی: کریم انصاریفــرد این فصل فقط ۶ تا بازی برای ناتینگهام فارست انجام داده که مجموعا 45 دقیقه هم نشــده و هیچ گل و پاس گلی هم نداده! زیبا نیســت؟ نه واقعا نیست! :®Dᴡᴀᴢᴢᴀ در حالی کــه تو ۶ هفته آینده (به جز دربی) اســتقالل 4 بار و پرســپولیس فقط 1 بار در تهران میزبان هســتند مســووالن ســازمان لیگ یادشــون افتاده با مدیران ورزشــگاه آزادی اختالف دارن و از دو تیم خواستن ورزشگاه دوم خودشون رو معرفی کنن.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.