امتیاز دهم مقابل دشمن قدیمی

فوالد یک - نفت مسجد سلیمان صفر

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

یکشنبه ،1397/11/28 هفته هجدهم هجدهمین دوره لیگ برتر، ورزشگاه غدیر اهواز، ساعت:51 فوالد یک گل: ایوب والی )28( نفت مسجد سلیمان صفر داور: محمدحسین زاهدیفرد کمکها: فرهاد مروجی و براتعلی مولوی اخطار: هیثم هاشمیزاده، یوسف وکیا و حکیم نصاری (نفت مسجد سلیمان)، رضا میرزایی، آرش افشین، رافائل مسی و ناصر ساالری (فوالد) بازیکن برتر: رافائل مسی (فوالد)

فوالد خوزستان: ناصر ساالری، فرزاد جعفری، ایوب والی، حسن بیت سعید، مهدی زبیدی، عارف آغاسی -۶4( آرش افشین)، لوسیانو پریرا -93( صابر حردانی)، سیامک کوروشی، عارف غالمی، رضا میرزایی و رافائل مسی

سرمربی: افشین قطبی نفت مسجدسلیمان: مهرداد طهماسبی، ســید هیثــم هاشمیزاده، مجتبی بیژن، موســی کولیبالی، میالد خدایی اصل، اسماعیل شــریفات -7۱( اکبر آفاق)، حکیم نصاری، سیدمحمد حسینی -4۲( امیرحســین امیری)، یوسف وکیا، علیرضا علیزاده، محمد شادکام -7۵( عباس عسگری)

سرمربی: علیرضا مرزبان فوالد خوزســتان در غیاب میثم دورقی که بهخاطر محرومیت این مسابقه را از دست داد، از رافائل مسی مهاجم کامرونیاش در ترکیب اصلی استفاده کرد تا نسبت به بازی مقابل پرسپولیس با یک تغییر در میدان حاضر شود. نفت مسجدسلیمان هم برای نخستین بار شــاهد حضور مهرداد طهماسبی درون دروازه بود و این دروازهبان پــس از دو فصــل دوری از فوتبــال در ترکیب تیم جدیدش حضــور یافت.بازی در دقایق نخســت در میانه میدان دنبال میشد تا اینکه فوالدیها در دقیقه 8۱ صاحب فرصت خوبی برای گلزنی شــدند اما ضربه کمجان رافائل مسی به راحتی در دستان طهماســبی قرار گرفت. پس از اینکــه دقایق دیگری به ردوبدل شــدن توپ میان بازیکنان دو تیم در میانه میدان ســپری شــد، فوالدیهــا از روی یک ضربه کرنر با ضربه سر ایوب والی و اشتباه مهرداد طهماسبی دروازهبان نفت مسجدسلیمان به گل رسیدند تا فریاد شادی از سمت سکوهای فوالدی شنیده شود. مهرداد طهماسبی ۰۱ دقیقه بعد از اشــتباه فاحش روی دریافت گل، این اشتباه را با دفع ضربه پنالتی تیم میزبان جبران کرد. لوسیانو پریرا مهاجم برزیلی فوالد خوزستان زننده این پنالتی بود و ضربه زمینی وی را ســنگربان تیم میهمان دفع کرد. بازیکنان نفت مسجدسلیمان که نمیخواســتند بازنده به رختکن بروند، به خط دفاعی فوالد خوزستان فشار وارد کردند. ابتدا ضربه ســر اسماعیل شریفات از کنار دروازه ناصر ساالری به بیرون رفت و در دقیقه ۲4 هیثم هاشــمیزاده یک فرصت خوب گلزنی را از دســت داد. ضمن اینکه علیرضا مرزبان قبل از پایان نیمه اول دســت بــه تعویض در تیمش زده، یک مدافع به نام سیدمحمدحسینی را از بازی خارج کرد و یک هافبک به نام امیرحسین امیری را به میدان فرســتاد تا آهنگ تهاجمیتری به تیمش ببخشــد. در نیمه دوم، بازی حالت فیزیکیتری پیدا کرد و داور مســابقه چندین بار دســت به جیب شد تا بازیکنان دو تیم را در صحنه برخوردها با کارت زرد جریمه کند. زردپوشــان نفت در این نیمه برای زدن گل تســاوی تالش میکردند و فوالدیها با استفاده از کاسته شدن یک بازیکن از خط دفاعی تیم حریف روی ضدحمالت از فضای خالی ایجادشــده در قلب دفاع نفت مسجدســلیمان اســتفاده میکردند. در دقیقه ۲۶ هیثم هاشــمیزاده یــک موقعیت گلزنی را از دســت داد، در دقیقه 8۶ رافائل مســی دروازه نفت مسجدســلیمان را کج دید، در دقیقه 9۶ ضربه اسماعیل شــریفات تیر افقی دروازه فوالد خوزستان را لرزانــد و در دقیقه ۰7 رافائل مســی در موقعیت تکبهتک موفق به گلزنی نشد تا در این دقایق تماشاگران شاهد صحنههای خطرناکی روی دروازهها باشــند. بیست دقیقه پایانی مسابقه با حمالت دیگری از سوی طرفین همراه بود اما این حمالت ثمری نداشــت و این دیدار با تک گل ایوب والی به ســود فوالد خوزســتان به پایان رســید. بدین ترتیب قطبی که قبل از بازی با مرزبان کری بسیار داغی داشت توانست با غلبه بر دستیار سابقش به سومین پیروزی در چهارمین دیدار همراه با فوالد برســد و شــروع رویایی با سرخهای اهوازی داشته باشد. این دو مربی که در پرســپولیس همکار بودند و دچار اختالف شدند در شروع بازی برخورد سردی با هم داشتند و در حین مسابقه هم بر سر یک صحنه با هم جر و بحث کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.