حضور 62 دقیقهای گوچی

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

آخرین بازی هفته نوزدهم ایلیگ استرالیا دیروز (یکشنبه) به میزبانی تیم افسی سیدنی از تیم قعرنشــین سنترال کوست مارینرز برگزار شــد که در نهایت با تســاوی یک - یک پایان یافــت. ابتدا آیدیــن نیل در دقیقــه 39 برای تیم سنترال کوســت مارینرز گلزنی کرد و گل تساویبخش افسی ســیدنی نیز در دقیقه ۶7 توســط آدام فوندره از روی نقطه پنالتی حاصل شــد. رضا قوچاننژاد، مهاجم ایرانی در ترکیب اصلی تیم افسی ســیدنی به میدان رفت اما از دقیقه ۲۶ جای خود را به آلکس داد. در جدول ردهبندی ۰۱ تیمی ایلیگ استرالیا تیم افسی سیدنی با ۶3 امتیاز سوم است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.