تعویض قلیزاده با دلفی

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

در ادامــه دیدارهای هفته بیستوششــم ژوپیلرلیگ بلژیک شــنبه شــب نبرد تیمهای کورتریک و شارلروا با پیروزی ۲ بر یک میهمان به پایان رســید. یونس دلفــی، ملیپوش ایرانی بــرای دومین هفته متوالی در ترکیب اصلی تیم شــارلروا مقابل کورتریک به میــدان رفت. علی قلیزاده، دیگر ملیپوش ایرانی نیز با پایان دوران مصدومیتــش از دقیقه ۲۵ به جای یونس دلفی در ترکیب تیم شــارلروا قرار گرفت. تیم شارلروا با این پیروزی خارج از خانه 38 امتیازی شــد و همچنان در رده هشتم جدول ۶۱ تیمی ژوپیلر لیگ بلژیک قرار دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.