اسناد را رسانهای کنید

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

اســتقالل- پاتوســی از آن ماجراهــای عجیب و غریبی اســت که فقــط در فوتبال ایران رخ میدهد. اســتقالل بدون استعالم از فدراســیون فوتبال و ســازمان لیگ، بازیکنی خرید که اساسنامه در ابتدا اجازه فعالیت او را در فوتبال ایران نداد. اســتقالل البته بیتوجه به این قوانین و در آخرین روز نقل و انتقاالت، قرارداد آیاندا پاتوســی را ثبت کرد تا بتواند از او مقابل پیکان و تراکتورســازی استفاده کند. پاتوســی هافبک باشــگاه کیپتاونسیتی در لیــگ آفریقایجنوبی بود کــه با رضایت بنی مککارتی- سرمربی مشــهور این تیم- جدا شــد و پیراهن اســتقالل را پوشــید. درباره قرارداد پاتوسی با اســتقالل و اینکه آیا روال قانونیاش طی شده یا نه، حرف و حدیثهای فراوانی وجود دارد. مساله های مهمی که البته با ایدههایی خــاص و تبصرههایی عجیب حل شد تا پاتوسی بتواند برای استقالل بازی کند.

در بحث بازیکنانی کــه از قاره آفریقا به لیــگ ایران میآیند، قوانیــن متعددی وجود دارد. از جملــه اینکــه بازیکن بایــد در تیم ملی کشــورش بازی کنــد و حداقل ظرف ۲ ســال اخیر در یک دیدار حضور داشته باشد. درباره پاتوســی اما این قانون رعایت نشــده اســت. پاتوســی آخرین بار ۵۱ نوامبر ۶۱۰۲ در ترکیب آفریقایجنوبی قرار گرفت و مقابل موزامبیک بازی کــرد. یعنی از آخرین حضور پاتوســی در ترکیب تیم ملی آفریقایجنوبی بیش از ۲ ســال میگذرد. ایــن یعنی قانون ملیپوش بودن درباره خرید جدید اســتقالل صدق نمیکند.

فریبرز محمــودزاده، رییس کمیته نقل و انتقاالت ســازمان لیگ با یک تبصره جالب ســعی میکند حضور پاتوســی و بازی او در لیــگ برتر را قانونی جلوه بدهد: «نکته مهمی که در پرونده پاتوســی به آن توجه نشده بود این اســت که هر فصل فوتبالی در کشورمان در ۲ ســال میالدی تداخل دارد و اســتعالم مربــوط به ۲ فصل گذشــته مــالک عمل و تصمیمگیری اســت که مبنای محاســبه از ابتدای فصل لحاظ میشــود نه از زمان ارسال درخواست. هجدهمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران نیز از سال 8۱۰۲ میالدی آغاز شده و به همین دلیل نیز سازمان لیگ فوتبال ایران در مکاتبهای با دبیر کل محترم فدراسیون فوتبال درخواست کرد که سوابق ملی پاتوسی در تیم ملی آفریقای جنوبی در ســال 7۱۰۲-۶۱۰۲ نیــز از فدراســیون فوتبال آفریقــای جنوبی استعالم شــود. طبق اعالم فدراسیون فوتبال آفریقای جنوبی پاتوســی در ســال 7۱۰۲۶۱۰۲، در 4 بازی تیم ملی این کشور حضور داشــته که در دو مســابقه نیز به میدان رفته اســت. بنابراین روابط بینالملل فدراســیون فوتبال میتواند نســبت به درخواســت ITC پاتوسی از فدراسیون فوتبال آفریقای جنوبی اقدام کند و در صــورت رعایت تمامی موارد مقررات نقل و انتقاالت پاتوســی منعی برای همراهی استقالل در لیگ برتر ندارد.»

نکتــه جالــب دربــاره صحبتهــای محمودزاده، حضور پاتوســی در 4 بازی ملی است. پاتوســی اما در سال ۶۱۰۲، فقط ۲ بار در فهرســت تیم ملی آفریقــای جنوبی قرار گرفتــه. ابتدا مقابل غنا کــه در ترکیب اصلی حضور داشــته و گل هــم زده و دیگری برابر موزامبیک کــه از دقیقه 4۶ به زمین رفته. از هر ۲ بــازی هم بیش از ۲ ســال میگذرد و مشخص نیست محمودزاده حضور پاتوسی در 4 دیدار تیم ملــی آفریقایجنوبی را در کدام سایت رصد کرده است.

قوانین نقل و انتقاالت البته یک شــانس دیگر هم برای چنین بازیکنانی قایل شــده تا با اســتناد به آن بتوانند وارد لیگ ایران شوند و با تیمهــای مورد نظر قــرارداد امضا کنند امــا تبصره مورد نظــر: «بازیکنان خارجی در صورتــی که در ۲ فصل گذشــته حداقل ۰۱ بازی در ۲ سطح از باالترین سطوح لیگهای اروپایی و آمریکایجنوبی بازی کرده باشــند نیز میتوانند با باشگاههای لیگ برتری قرارداد امضا کنند.»

پاتوســی در فصل 7۱۰۲ - ۶۱۰۲ عضو باشگاه لوکرن در باالترین سطح لیگ بلژیکژوپیلرلیگ- بود اما فقط 8 بار در ترکیب این تیم قــرار گرفت و روی هــم ۵۱۵ دقیقه در زمین بود. پاتوسی برای استفاده از این تبصره، ۲ بازی باشــگاهی کم دارد و همین میتواند دلیل دیگری بــرای غیرقانونی بودن حضور او در استقالل باشد.

فریبــرز محمــودزاده، رییــس کمیته نقلوانتقاالت ســازمان لیــگ برتر حرفهای جالبــی در این زمینه میزند و مدعی اســت تعداد حضور پاتوســی در لیــگ بلژیک بیش از ۰۱ بــازی بــوده. صحبتهایی کــه با آمار همخوانی ندارد. محمودزاده میگوید: «باشگاه بلژیکی لوکرن در مکاتبه رســمی با باشــگاه اســتقالل تهران و فدراســیون فوتبال اعالم کرده پاتوســی حداقل ۰۱ بازی برای این تیم در سال 7۱۰۲-۶۱۰۲ انجام داده است.»

بــرای آیانــدا پاتوســی راهحلهای مختلفــی پیدا کردهاند تــا او بتواند برای اســتقالل در لیگ برتر بازی کند. درست مانند کیروش اســتنلی که بــا بندهای مختلف و تبصرههای فراوان توانست وارد لیگ برتر شــود و برای ذوبآهن و سپس ســپاهان بازی کند. از ابتدا هم میشــد تصور کرد که اجازه نمیدهند اســتقالل متضرر شــود، بخصوص که هزینه فراوانی برای جذب پاتوســی متحمل شــده. این هم نتیجه تالش شــبانهروزی فدراسیون فوتبــال در مکاتبه با فدراســیون فوتبال آفریقــای جنوبی. هر چنــد محمودزاده و ســازمان لیگ از حضور قانونی پاتوســی حرف میزننــد اما مدارک و مســتندات نشــان میدهد که صدور کارت بازی برای هافبک جدید اســتقالل قانونی نیســت و همچنان با ابهامهای فراوانی روبهرو است.

بهتر اســت محمودزاده، ســازمان لیگ و فدراســیون فوتبال تمــام مکاتبههای خود را رســانهای کننــد تــا در این مــورد خاص شفافســازی شــود. اتفاقی کــه احتماال رخ نخواهد داد، چون قانون حرف دیگری میزند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.