مصاحبه علیه مقامات ممنوع!

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

نشست بررســی امور فرهنگی ورزشگاههای کشور عصر شنبه با حضور رییس فدراسیون و مسووالن کمیتهها و همچنین بخشهای مربوطه در دفتر ریاست فدراسیون فوتبال برگزار شد.

به جهت بحث و بررسی چالشها و مشــکالت فرهنگــی موجــود در ورزشگاههای کشــور در نشستی که تــاج، بهاروند، اصفهانیــان، طالقانی، آصفی، شــکوری، تورک، اثنی عشری، حســنزاده، روغنی، رفعتی و فتاحی حضور داشــتند موضوعــات ذیل به تصویب رسید که مهمترینهایش از قرار زیر است:

*ضمن توصیه به بخشهای مربوطه در صدا و سیما، از تفسیر و کارشناسی حوادث چالش برانگیز که باعث تشویش اذهان میگردد جلوگیری شود. همچنین کلیه مقامات فدراسیون به ویژه کمیته داوران تحت نظارت مسوالن فدراسیون جهت مشارکت در برنامههای کارشناسی اقدام و تصمیمگیری خواهند کرد.

*در آســتانه برگزاری رویدادها و مسابقات حساس باشــگاهی و ملی با توجه به تهدیدها و فرصتهای موجود «ستاد برگزاری مســابقات حساس» زیر نظر ســازمان لیگ و با حضور کلیه مســووالن و شــخصیتهای مرتبط تشکیل شود.

*نسبت به تجهیز تیمهای داوری مســابقات به تکنولوژی روز شــامل گوشیهای بیسیم و سامانههای مرتبط اقدام شود.

*در راســتای ساماندهی وضعیت سکوهای مســابقات باشــگاهی در ورزشــگاهها، نشست مشــترکی با مسووالن باشگاههای پرطرفدار به منظور بررسی مشکالت و آسیبهای این حوزه برگزار شود.

*کمیته اخالق نسبت به احضار و برخورد جدی با برخی اشــخاص که موجب نابســامانی در سکوهای ورزشگاهها و بروز مشکالت فرهنگی در ایــن عرصه میشــوند و ضمنا گزارشهایی در ایــن باره دریافت شده، اقدام کند.

*کمیتههای اخالق و انضباطی نسبت به ارائه راهکار مناسب جهت جلوگیری از صدور بیانیههای متعدد به ویژه در ســطح مدیران و سایر عوامل باشگاهها اقدام کنند و پس از ابالغ آن در صورت عدم رعایت، برخورد جدی صورت پذیرد.

*با هر گونــه مصاحبه قبل، حین و بعد از مســابقه توسط هر فرد حقیقی و حقوقی منتســب به باشــگاهها و تیمهای فوتبال علیه مقامات رســمی فوتبال و جامعه داوران و بازیکنــان و عوامل تیمها شدیدا برخورد خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.