مهاجرانی: داستان کیروش تجربه بزرگی برای فدراسیون بود

فقط از رسانهها شنیدم عضو کمیته فنی هستم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

حشمت مهاجرانی در خصوص اینکه مهدی تاج از او بهعنوان یکی از اعضای کمیته فنی فدراسیون فوتبال نام برده و با این شرایط چه تصمیمی برای انتخاب جانشــین کارلوس کیروش گرفتهاند، گفت: «تا االن هیچ کســی از فدراسیون فوتبال با من صحبت نکرده و من فقط از خبرنگاران شنیدهام که عضو این کمیته هســتم! با سن و سالی که دارم، نمیتوانم کار کوچینگ یک تیم را انجام دهم و فقط میتوانم توصیههایی داشته باشم. نظر من هم این است که داستان کارلوس کیروش باید تجربه بسیار زیادی برای فدراسیون فوتبال ایران شده باشد.»

وی افــزود: «در اروپــا و اصال همه جای دنیا مدیرفنی روی کار ســرمربی نظارت میکند. ما هیچ وقت این سمت را نداشتیم یا اگر بوده، مدیرفنی فرمالیته داشــتهایم. کســی نبوده که فوتبال را بفهمد و بتواند نظارت درســتی روی کار ســرمربی تیم ملی داشته باشــد. هرکسی بهعنوان ســرمربی تیم ملی انتخاب میشــود، باید روی کار او کنترل و نظارت صورت بگیرد، مدیرفنی گزارش الزم را به فدراســیون فوتبــال و کمیته فنی بدهد اما زمان کــیروش چنین چیزی نداشــتیم. البته که ما سالهاســت فوتبالمان را فرمالیتــه پیش میبریم اما به اعتقاد من این امکانات را داریم که ســرمربی خــوب انتخاب و با یک مدیرفنی خوب روی کارش نظارت کنیم.»

مهاجرانی که پرافتخارترین سرمربی تاریخ تیم ملی ایران با تجربه قهرمانی آسیا، قهرمانی بازیهای آســیایی، صعود به المپیک و جام جهانی است، درباره اینکه چه معیارهایی باید برای انتخاب ســرمربی تیم ملی وجود داشــته باشد، گفــت: «نباید برای انتخاب ســرمربی تیم ملی عجله کــرد. فوتبال ما دو برنامه مهم پیــشرو دارد که یکی المپیک ۰۲۰۲ توکیو اســت و برای این تیم حمید استیلی و زالتکو کرانچار را انتخاب کردهایم و کار پیش میرود. برنامه مهم بعدی جام جهانی ۲۲۰۲ قطر اســت که نزدیک چهار ســال برای آن زمان داریم. باید ببینیم برنامه فدراسیون فوتبال برای انتخاب سرمربی چیست و آیا میخواهند با یک مربی کنترات ببندند یا نه؟ میزان دســتمزد و پاداش باید مشــخص شود تا بتوان معیارها را بهتر ســنجید. من در چهار کشور مختلف کار مربیگری کردهام و میدانم مربی کنترات باید چه شــرایطی داشته باشــد، چه میزان مرخصی برود، پول بلیت هواپیمای او را چه کســی بدهــد و همه چیز باید کنترل شده باشد.»

سرمربی سابق تیم ملی با اشاره به نوع قرارداد کیروش با فدراســیون فوتبال گفت: «از نظر من کیروش در داشــتن آن قــرارداد با فدراســیون فوتبــال، گناهــی نداشــت. اگر من هــم چنین پیشنهادی داشته باشم یا چنین قراردادی را مقابل من بگذارند، قبول میکنم. با این حال آن نوع قراردادی که با کیروش داشتیم، بزرگترین تجربه کار با یک مربی کنترات بود که باید از تجربیاتش استفاده کنیم. منکر این نمیشــوم که از کیروش استفاده کردیم و دو بار به جام جهانی رفتیم امــا فکر میکنم این تجربه خوب و حرفهای از کار کنترات با یک مربی حرفهای نبود. شــاید من هم بودم و بــه این میزان به من تعطیالت میدادند، اســتفاده میکردم اما کیروش در کلمبیا نمیتواند اینگونه کار کند. اگر چنین شــرایطی را هــم بخواهد، به او نمیدهند، چون بایــد روی تیمهای پایه نظارت کند، لیگ را ببیند، به شــهرهای مختلف برود و به صــورت کنترات در اختیار کلمبیاییها باشد.»

وی در خصوص شــایعه سرمربیگری موقت نکونام در تیم ملی تا پایان لیگ و سپس انتخاب برانکو بهعنوان سرمربی و نکونام بهعنوان دستیار اول او از سوی فدراســیون گفت: «هیچ اطالعی از تصمیم فدراسیون و اینکه تصمیم آنها بر چه مبنایی است، ندارم. نمیدانم تصمیم آنها چیست اما فکر میکنم باید یک مربی برای فوتبال ایران انتخاب شــود که حرفی برای گفتن داشــته باشــد. برخالف صحبت برخیها پیدا کردن مربی سخت نیست و بسیار آسان هم میتوان مربی انتخاب کرد. همانطور که گفتم باید این تجربه برای فدراســیون مورد اســتفاده قرار بگیرد که اگر مثال من مربی شدم، برنامهام مشخص باشد. وقتی پولی نیست، چطور باید برنامه ۰۱ میلیون دالری از مربی بگیرند؟ فدراسیون باید این نکته را در نظر بگیرد و مربی هم باید خودش را با شــرایط زندگی و امکانات موجود در کشوری که کار میکند، تناسب بدهد.»

مهاجرانی درباره اســتفاده از دستیار ایرانی در تیم ملی گفت: «هر مربی که قرار است بیاورند، باید تشخیص درست داده شود. حاال میخواهد برانکو باشد یا هرکسی دیگر اما فکر میکنم بازهم میتوان از دستیاران ایرانی که کنار کیروش تجربه کسب کردند، در تیم ملی استفاده کرد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.