جشن تولد پیمان حسینی در اردوی ساحلی

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تیم پرافتخار و دوست داشتنی فوتبال ساحلی کشورمان در حال برگزاری سومین اردوی آمادهســازی خود در بوشــهر جهت حضور در مســابقات قهرمانی آسیا (انتخابی جام جهانی) است. بازیکنان و کادرفنی این تیم شنبه شب گذشته، سالگرد تولد پیمان حسینی دروازهبان پرافتخار فوتبال ساحلی ایــران و علی درویش متولــی بازیکنان تیم ملی را پس از صرف شــام جشن گرفتند که این برنامه فضای پرنشــاطی را برای اعضای تیم ایجــاد کرد. الزم به ذکر اســت محمد احمــدزاده کاپیتان تیم ســاحلی و ســعید پیرامون به دلیل مصدومیت با تیم به بوشهر نرفتهانــد و در تهران حضــور دارند تا روند درمانی خود را در مرکز ملی فوتبال پیگیری کنند. تیم فوتبال ســاحلی کشــورمان خود را برای حضور در مســابقات قهرمانی آسیا (انتخابی جام جهانی 9۱۰۲) آماده میکند. این مســابقات از ۶۱ الی ۶۲ اســفند 97 به میزبانی کشــور تایلند برگزار میشود تا نام ســه تیم نخســت قاره برای حضور در جام جهانی 9۱۰۲ پاراگوئه مشخص شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.