آنهایی که ناراحتند از فوتبال سر درنمیآورند

دفاع گزارشگر تبریز از اعالم حضور 110 هزار تماشاگر

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

اعــالم تعــداد تماشــاگران حاضر در ورزشگاه یادگار امام تبریز از سوی گزارشگر این مسابقه سر و صدای زیادی در رسانهها و فضای مجازی به پا کرد. مجتبی ســاعی گزارشــگر تلویزیون تبریز در جایی از بازی گفت ۰۱۱ هزار تماشــاگر در حال تماشای این بــازی از نزدیک هســتند در حالی که ورزشــگاه یادگار امام ۰7 هزار نفر گنجایش دارد. با این حال ساعی از حرفهای خودش دفاع میکنــد و کوتاه هــم نمیآید: «این موضوع در شــبکههای مجازی مورد بحث قــرار گرفت کــه من رقم اعالم شــده را از خودم درآوردم و این رقم واقعیت ندارد، در حالی که در بسیاری از خبرگزاریها نیز به این موضوع اشــاره شد. بسیاری از هواداران در بازی تراکتورســازی و استقالل در حالت ایستاده بازی را تماشا کردند. بسیاری از آنها حتی با وجود پر شــدن ورزشگاه، حاضر به ترک محل نشــدند و همان جا ماندند. با در نظر گرفتن تعــداد صندلیهای یادگار امام، ظرفیت این ورزشــگاه را ۰7 هزار نفر اعالم میکنیــم در حالی که همان گونه که گفتم بیــش از ۰8-۰7 درصد هــواداران، بازی را در حالت ایستاده تماشــا کردند؛ در چنین شــرایطی، روی یک صندلی میتوان دو نفر را در نظر گرفت و عدد یاد شــده را منطقی دانســت. البته عده زیــادی هم در کوههای مشرف به ورزشــگاه حضور یافته و بازی را تماشــا کردند. ما نباید ایــن موضوع را زیر ســوال ببریم. پرتماشــاگر بودن یک بازی موجب ســعادت کل فوتبال ایران است. اگر از جنس فوتبال باشیم هیچ تفاوتی نمیکند که تماشــاگران در ورزشــگاه یــادگار امام ورزشــگاه را پر کنند یا ورزشگاه غدیر اهواز و نقشجهان اصفهان. حضور این قشر باعث ایجاد انرژی مثبت برای کل فوتبال اســت. افرادی کــه از این بابت ناراحت هســتند، بیشک از فوتبال سر درنمیآورند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.