حضور در تورنمنت روسیه و انجام بازیهای تدارکاتی خارجی

درخواست کادرفنی تیم جوانان از فدراسیون

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

هادی عقیلی، مربی تیم جوانان درباره برگزاری اردوهای استعدادیابی که در مرکز ملی فوتبال برگزار میشــود، گفت: «دیروز (یکشــنبه) گروه دوم فعالیتهای خود را شــروع کردند تا با انجــام بازیهای درون تیمی زیر نظر کادرفنی ارزیابی شوند. عصر دیــروز و صبح امروز (دوشــنبه) نیز گروه دوم دو بازی درون تیمی خواهند داشــت و بــا پایــان فعالیتهایشــان، بازیکنان به شــهرهای خود بازمیگردند و برنامه بعدی ما اســتعدادیابی بازیکنان دیگری است که در دستور کاری ما قرار دارد.»

وی ادامه داد: «مدتدار شــدن روند استعدادیابی بازیکنان به دلیل این است که از سال گذشــته تا دی ماه امسال (نزدیک به ۵۱ ماه) این تیم تقریبا فعالیتی نداشته و اردویی تشــکیل نشده اســت. بنابراین نخســتین کاری که باید انجــام میدادیم اســتعدادیابی و زیر نظر داشــتن بازیکنان مســتعد بود. بر همین اســاس لیگ برتر جوانــان، رقابتهای اســتان تهران و لیگ دســته اول را مد نظر داشــته و مسابقات بندرعباس که حدود ۰۰4 بازیکن بودند را ارزیابی کردیم.»

وی در پایــان گفت: «باتوجه به اینکه بازیکنانی که انتخاب خواهند شــد تجربه بــازی بینالمللی نداشــته و کادرفنی نیز میتواند با انجــام بازیهای مختلف آنها را ارزیابی کند، از کمیته جوانان و مســووالن فدراســیون فوتبــال درخواســت انجــام بازیهای تدارکاتی خارجی را داشــتیم تا بتوانیم تیم خوبی را به مســابقات قهرمانی آسیا اعزام کنیم. همچنین تورنمنت روسیه را پیــش بینی کردهایم کــه امیدوارم این اتفاق رخ دهد و ملیپوشــان با آمادگی به مسابقات اعزام شوند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.