حاجیصفی: اشتباهمان بچگانه بود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

بیست روز بعد از باخت تیم ملی به ژاپن احســان حاجیصفی درباره گل عجیبی که از ژاپن خوردیم گفته اســت: «آن یک صحنه کودکانه بود که هر گاه بــه آن فکر میکنم عمیقا افســوس میخــورم. با یک اشــتباه بچگانه دروازه خود را باز شده دیدیم. مــا اگر در همان دقیقــه از ژاپن گل دریافت نمیکردیم مطمئن باشید به آنها گل هم میزدیم.

بــه هرحــال آن صحنه تأســف برانگیز هنوز هم افســوس همه ما را به دنبال دارد.»

حاجیصفی که خودش هم یکی از بازیکنــان حاضر در آن صحنه بود، گفته: «تقصیر هیچ بازیکنی نبود که در آن لحظــه فرصــت را از ما گرفته باشــد. ما وقتی دیدیم بازیکن ژاپنی خود را به زمین انداخته به سوی داور رفتیــم و از او خواســتیم تا به دلیل تمارض بــه بازیکن حریف کارت زرد نشــان دهد اما دریغ کــه داور اصال بازی را متوقف نکرده بود و به راحتی موقعیت بســیار خوبــی را به حریف دادیم. به هرحال آن اشــتباه تقصیر همه بازیکنانی بود که در آن قسمت از زمیــن حضور داشــتند. این اتفاق برای همه ما ملیپوشــان و باشگاهها تجربهای شــد تا دیگــر آن را تکرار نکنیم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.