فدراسیون فوتبال: چرا تلویزیون از حق پخش نگفت؟

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

روابــط عمومی فدراســیون فوتبال در اطالعیهای که روی ســایت این فدراسیون قرار گرفته، توضیحاتی در خصوص مباحث مطرح شــده در یک برنامــه تلویزیونی ارائه کرد. این اطالعیه به شرح زیر است:

«بر این اســاس و از آنجا که در برنامه فوتبال یک شبکه ورزش فرصت پاسخگویی دربــاره برخی موضوعات کذب اظهار شــده داده نشــد، به اطالع میرســاند ۰۱ درصد مطالبات فدراســیون فوتبال از سازمان لیگ بابت برگزاری مســابقات لیــگ یک نهتنها پرداخت نشــده، بلکه مبالغ دیگری از سوی فدراسیون فوتبال به ســازمان لیگ در این باره کمک شده است.

موضوع مهمتر اینکه چرا در این برنامه جرأت بیان واقعیتی بــه نام حق پخش که جزو حقوق حقه فوتبال محسوب میشود و بیش از ۰7 درصد درآمد فدراسیونها را در سرتاسر جهان شکل میدهد، وجود نداشته است.

اگر امروز باشگاههای ما با مشکل مالی دســت به گریبان هســتند، قطعا در چرخه فوتبال حرفهای و درآمدهای سرشــار بحث حق پخش جزو مواردی است که هیچگاه در برنامههای تلویزیونی مورد بررسی و تحلیل قــرار نگرفته و جرأت اشــاره بــه آن وجود نداشته است.

واقعیتی که همیشه مورد اشاره خانواده فوتبال بوده اما با کمال تأســف این واقعیت در برنامه مذکور جایگاهی ندارد».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.