استقاللچگونه مجوزبازی هافبکآفریقایی رادریافتکرد؟

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ماجرای عجیب هافبک آفریقایی و استقالل، باکدخدامنشی حل و فصل شد تا شفر بتواند از او در لیگ برتر استفاده کند. برای آیاندا پاتوسی راهحلهای مختلفی پیدا کردهاند، درست مانند کیروش استنلی که با بندهای مختلف و تبصرههای فراوان توانست وارد لیگ برتر شود و برای ذوبآهن و سپس سپاهان بازی کند. از ابتدا هم میشد تصور کرد که اجازه نمیدهند استقالل متضرر شود، بخصوص که هزینه فراوانی برای جذب پاتوسی متحمل شده. این هم نتیجه تالش شبانهروزی فدراسیون فوتبال در مکاتبه با فدراسیون فوتبال آفریقای جنوبی. هر چند محمودزاده و سازمان لیگ از حضور قانونی پاتوسی حرف میزنند اما مدارک و مستندات نشان میدهد که صدور کارت بازی برای هافبک جدید استقالل قانونی نیست و همچنان با ابهامهای فراوانی روبهرو است. حاال یک درخواست از سازمان لیگ: « لطفا مکاتبه با فدراسیون فوتبال آفریقای جنوبی را رسانهای کنید.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.