پورحسن: بهتر است در همه سطوح 10 تیم داشته باشیم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رییس سازمان لیگ فدراسیون والیبال معتقد است که حتی ۲۱ تیم هم برای حضور در لیگ برتر والیبال زیاد است.

منوچهر پورحســن ابتدا درباره دالیل انتخاب تبریز بهعنــوان میزبان مرحله پلــیآف لیگ برتر والیبال میگوید: «این موضوع در جلسهای پیش از آمدن من به ســازمان لیگ بررسی شده بود به این ترتیب که تبریز را بهعنوان شهر بیطرف (در صورت عدم صعود تیم شــهرداری تبریز به مرحله پلیآف) انتخاب کردهاند.»

او میگویــد: «در حال حاضر تبریز نخســتین گزینه اســت و اگر تیم شــهرداری تبریز به مرحله پلــیآف صعود میکرد، باید ســالن ۲۱ هزار نفری آزادی میزبان مســابقات نهایی لیگ میشد اما در شرایط کنونی تبریز شهر بیطرف است، ضمن اینکه من فکر نمیکنم ســالن ۲۱ هزار نفری آزادی برای مســابقات مرحله پلیآف آماده شود چون کفپوش آن را برداشــتهاند و زمان کافی برای آمادهســازی وجود ندارد.»

رییس ســازمان لیگ فدراسیون والیبال درباره شــرایط فعلی و دالیل حواشــی زیاد لیگ برتر هم توضیحات قابــل تاملی میدهــد: «مدتی به دلیل عمل جراحــی در والیبال نبودم و فعــا نمیتوانم اظهارنظر دقیقی درباره شــرایط آن انجام دهم ولی مســلما وقتی کاری را انجام میدهیم مشکاتی در آن وجود دارد که باید برطرف شود. در حال حاضر نیز مشکاتی در لیگ برتر وجود دارد اما همه تاش خود را میکنیم تا برطرف شود.»

او در پاســخ به این سوال که چرا تصمیم دارد تعداد تیمهای لیگ برتری را کاهش دهد، میگوید: «در هیچ جای دنیا تعــداد تیمهای حاضر در لیگ برتر فرد نیســت اما در ایران ۳۱ تیم وجود دارد و همین موضوع باعث میشــود یک تیم در هر هفته اســتراحت کند که کار درســتی نیست. بهتر است تعداد تیمهای لیگ برتری خود را به ۲۱ تیم کاهش دهیم تا همه تیمها در یک هفته بازی کنند.»

پورحســن در پاسخ به این ســوال که چرا به جای کاهش تعــداد تیمها از ۳۱ تیم به ۲۱، تعداد آنها را بــه ۴۱ تیم افزایش نمیدهند این توضیح را میدهد: «از نظر مــن حتی ۲۱ تیم هم برای لیگ برتر ما زیاد اســت چون ظرفیت الزم را نداریم. به نظرم بهتر است در همه ســطوح با ۰۱ تیم به کار خود ادامه دهیم تا کیفیت باالتری داشته باشیم. به نظرم باید ۰۱ تیم در لیگ دســته یک، ۰۱ تیم در لیگ دســته دو، ۰۱ تیم در ســوپر لیگ و ۰۱ تیم هم در ســوپر لیگ داشته باشیم تا روند خوبی را در مسابقات خود پیاده کنیم.»

او در پایــان و در پاســخ به این ســوال که آیا تصمیمی برای برگزاری یک بازی از مسابقات لیگ را در هــر هفته نیز دارد، میگوید: «فعا نمیتوانیم این کار را انجام دهیم و باید هر هفته دو مسابقه را

برگزار کنیم تا شرایط مورد نیاز فراهم شود اما باید بگویم این مســاله از گذشته بوده و همواره روزهای یکشنبه هم لیگ داشتهایم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.