تاکید سلطانیفر بر ترویج بیشتر ورزش همگانی

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

وزیــر ورزش و جوانان در جهت تبلیغ و ترویج بیشتر ورزش همگانی بهعنوان یک عنصر مهم در سامت عمومی افراد جامعه به فدراســیونهای ورزشــی و رسانههای جمعی تاکید کرد. مسعود سلطانیفر عصر دیــروز در یکصد و نود و پنجمین جلســه شــورای معاونان وزارت ورزش و جوانان با تاکیــد بر اهمیت موضــوع ورزش همگانی بهعنوان عامل مهم در سامت عمومی افراد جامعه، به فدراســیونهای ورزشــی تاکید کــرد برای این بخــش برنامهریزی کافی و منطقی داشته باشند. وزیر ورزش و جوانان گفت: «الزم اســت فدراســیونها با دیگر ارگانها مانند شــهرداریها که با سامت مردم در ارتباط هســتند هماهنگی الزم را داشته باشــند و برآیند تمام برنامهریزیها و فعالیتهــا در جهــت توســعه و تقویت موضوع ورزش همگانی باشــد.» سلطانیفر همچنین با دعوت از رسانهها بهویژه رسانه ملی ادامه داد: «رسانهها باید برای تبلیغ و ترویج بهتر و بیشتر موضوع ورزش همگانی و آگاهیبخشــی بیشتر مردم نسبت به این موضوع تاش ویژهای داشته باشند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.