شروع اردوی کمانداران معلول از اول اسفند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تیم ملی تیر و کمان جانبازان و معلوالن به منظور کسب آمادگی برای رقابتهــای جهانی ۹۱۰۲ هلنــد وارد ســومین مرحله اردو میشود.

در این مرحلــه از اردو که از اول تا ۲۱ اســفند مــاه در تهران برگزار میشــود، زینــب ملکی، هادی نوری (اصفهان)، علیسینا منشاءزاده، زهرا نعمتی (کرمان)، رمضــان بیابانــی، منیرســادات حســینی (مازنــدران)، غامرضا رحیمــی (خوزســتان)، راضیــه شیرمحمدی، زهرا دلخوش، زهره ابراهیمی (خراسانرضوی)، اصغر زارعینژاد، پوریا جالیپور، مجید کاکوش (تهران)، محمدرضا زندی (هرمــزگان)، اصغر فتاحیفرادنبه (چهارمحــال و بختیاری) و مریم یاورپــور (یــزد) حضــور دارند. مجید کهتری بهعنوان ســرمربی هدایــت تیــم ملــی را برعهده دارد.

جبرائیــل عبــادی (قزوین)، لیا سخائیفر (آذربایجانشرقی) بهعنــوان مربــی، مهــرداد غامــی شاهســوارلو (تهــران) بهعنــوان کمک مربی و ســعید اصغریگنجی(تهــران) بهعنــوان مربــی بدنســاز در کادر فنی تیم ملی حضــور دارند. زهــرا چزانی (تهران) سرپرستی تیم را برعهده دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.