خوشخبر: خط قرمزها را میشناسم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

سرپرســت تیم ملی والیبال ایران میگوید برای بازگشت به تیم ملی هیچ خواسته شخصی از سرپرست فدراسیون نداشتم. افشین داوری سرپرست فدراسیون والیبال با اعطای حکمی سرپرست تیم ملی والیبال را منصوب کرد. بر اســاس این حکم و با تصمیم افشین داوری، امیــر خوشخبر بهعنوان سرپرســت تیم ملی والیبال بزرگســاالن مردان ایران تا پایان سال ۹۹۳۱ به کار خود ادامه خواهد داد.

امیــر خوشخبر در خصوص بازگشــت مجدد به تیــم ملی والیبال ایران گفت: «واقعیت این اســت که نمیدانم چه شد رفتم و نمیدانم چه شد که خواستند برگردم؛ فقط میدانم والیبال در این بین زمان زیادی را از دست داد.»

او ادامه داد: «۳ جلســه بــا داوری برگزار کردم که در جلســه اول بــه وی گفتم یک نفــر از جامعه والیبــال که شایســتگی دارد را انتخاب کند و من هم تضمین میدهــم کمکش کنم. همچنین قول میدهم ملیپوشــان با تمام توان در خدمت تیم ملی باشند و مشکلی وجود نداشته باشــد. داوری هم گفت پس از بررســیهای نهایی نظرش را اعام خواهد کرد. مدتی بعد به من اعام کرد جمعبندی نهایی این بوده که من به والیبال برگــردم. داوری با صحبتهایش مرا مجاب کــرد که باید برگردم. او معتقد بــود والیبال روی من سرمایهگذاری کرده است به همین دلیل باید در کنار تیم ملی باشم و به تیم ملی کشورم کمک کنم.»

سرپرســت تیم ملی والیبال ایران همچنین گفت: «من هم بعد از کمی فکر کردن تصمیم گرفتم به تیم ملــی برگردم. حضور من در تیم ملی بزرگترین افتخار و انتخاب کاری من است. متاســفانه در دوره گذشته خیلی ناخواســته عذر مرا خواستند و من هم با امضای یک نامه از تیم ملی رفتم.»

خوشخبــر در پاســخ به این ســوال کــه برای بازگشــت به تیم ملی چه شرط و شــروطی داشتید، گفت: «من برای بازگشــت به تیم ملی هیچ خواســته شخصی نداشتم. درخواســتم فقط در راستای تقویت جایگاه سرپرســت تیم ملی بود تــا بتوانم با اعتماد به نفس کارهای تیم ملی را انجام دهم. متاسفانه در دوره گذشته این جایگاه بســیار تضعیف شده بود. من خط قرمزها را میشناســم و از آنها عبــور نخواهم کرد به همین دلیل نیاز به اعتماد دارم تا با خیال راحت رو به جلو حرکت کنم.»

وی در خصوص برنامههای تیم ملی و اخذ ویزای آمریکا نیز گفت: «زمان زیادی را از دست دادیم. وقتی ایگور کوالکوویچ در ایران بود باید برنامههای تیم ملی را میبســتیم. باید مکاتبات با سایر فدراسیونها انجام میشــد و جوابها را هــم میگرفتیم. تیمهای مطرح جهان برنامههای خود را یک یا دو ماه گذشته بستهاند و خیلی ســخت اســت که حاال بخواهیم برنامهریزی دقیقی داشــته باشــیم. ۸ بازیکن ایران لژیونر هستند و باید بــرای آنها ویزای آمریکا گرفته شــود. تا جایی که میدانم پیشفرم مســابقات پیــشروی تیم ملی توسط فدراســیون پر شده است، چراکه اگر این اتفاق رخ نمیداد به معنی انصراف ایــران از بازیها بود. در خصوص ســایر موارد هم باید به فدراسیون بروم و بعد از بررسی شرایط، اظهارنظر کنم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.