نصف تیم به خط پایان نرسید!

رقابتهای مارپیچ کوچک اسکی قهرمانی جهان

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

در ادامــه رقابتهای اســکی قهرمانی جهان در بخش مارپیچ کوچک بانوان تنها دو عضو تیم ملی موفق به پایان دو مانش رقابت و رضایت به دو رتبه 6۴ و ۸۴ جدول شدند. در پایــان مانش نخســت رقابتهای مارپیچ کوچــک قهرمانی جهــان، عاطفه احمدی با زمان یک دقیقه و 5۱ ثانیه و 5۳ صدم ثانیه در جایگاه ۳5 قرار گرفت، فروغ عباســی با زمان یک دقیقه و ۰۲ ثانیه و ۹7 صدم ثانیه در جایگاه 55 ایستاد و مرجان کلهر با زمان یک دقیقه و ۲۲ ثانیه و ۱۴ صدم ثانیه عنوان 56 را به دســت آورد و راهــی مانش دوم و مرحله نهایی رقابتهای قهرمانی جهان شد.

صــدف ساوهشمشــکی دیگــر بانوی ملیپوش اســکی آلپاین ایران نیز نتوانست مســابقه خود را به پایان برســاند. در پایان دو مانــش برگــزاری رقابتهــای مارپیــچ کوچــک قهرمانــی جهان، عاطفــه احمدی در جایــگاه چهل و ششــم ایســتاد و فروغ عباســی جایگاه چهل و هشــتم را به دست آورد. مرجان کلهــر دیگر ملیپوش ایران در مانش دوم مســابقه حضور نیافت. در بخش مارپیچ بزرگ این رقابتها نیز روز گذشــته فقط صدف ساوهشمشــکی موفق به عبور از خط پایان شــده بود تا بدین ترتیب عملکرد ضعیف شــاگردان ســمیرا زرگــری کارنامه ناامیدکننــدهای در قهرمانی جهان برای وی به همراه داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.