سابریستها اول اسفند به مصر میروند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر ایران اسفند ماه در رقابتهای جایزه بزرگ مصر شرکت میکند. شمشیربازان اسلحه سابر ایران با ترکیب مجتبی عابدینی، علی پاکدامن و محمد رهبری اول اسفند عازم مصر میشوند. هدایت این شمشــیربازان را پیمان فخری برعهده دارد. عاوه بر سابریستهایی که نامشــان در این مطلب آمده، احتمال اضافه شدن یک شمشیرباز دیگر ایران هم به ترکیب مسافران وجود دارد. مسابقات جایزه بزرگ مصر سوم تا پنجم اسفند برگزار میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.