برتری منتخب ایران مقابل منتخب جهان

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

دور هشــتم و پایانی جام شطرنج ســتارگان با برتری تیم منتخب ایران مقابل منتخب جهان به پایان رســید. دور هشــتم مســابقات شــطرنج جام ســتارگان دیروز به پایان رسید و تیم منتخب ایــران مقابل منتخب جهان با نتیجه 5/۲ بر 5/۱ به برتری رسید.

در ایــن دور علیرضــا فیروزجــا مقابل مارینبوســیوچیچ از کرواسی به برتری رســید. امیررضــا پوررمضانعلی مقابــل التــاج ســفرلی آذربایجانی، ســید محمدامین طباطبایــی مقابل ســرگئیتیویاکف هلنــدی و پرهــام مقصودلو برابر نماینده روسیه به تساوی رسیدند.

در این مســابقات پرهام مقصودلو 5 امتیــاز از ۸ بازی به دســت آورد و ریتینگ خــود را 6/7 واحــد افزایش داد. علیرضا فیروزجا نیز با ۲/7۱ واحد افزایش ریتینگ و کسب 5/5 امتیاز این مسابقات را پایان داد. علیرضا طباطبایی با ۴ امتیاز و ۳/5 واحد افزایش ریتینگ و امیررضــا پوررمضانعلــی بدون برد و با ۳/۰ واحد کاهش ریتینگ و کســب 5/۲ امتیاز به کار خود در این مسابقات پایان دادند.

تیــم منتخــب ایــران در پایان هشــت دور به ۴ پیروزی، ۲ شکســت و ۲ تســاوی رسیده بود و تیم منتخب جهان نیــز در پایان هشــت دور به ۲ پیروزی، ۴ باخت و ۲ تســاوی دســت یافــت. هفدهمیــن دوره فســتیوال بینالمللی شطرنج کاسپین کاپ (جام خزر) و ســومین دوره جام ستارگان از روز سهشــنبه ۳۲ بهمن ماه در سالن همایشهــای بینالمللــی منطقه آزاد انزلی آغاز شده است.

این دو رویــداد در 6 جدول (یک جدول ستارگان و پنج جدول کاسپین) با حضور بیــش از ۰57 بازیکن از ۰۲ کشور دنیا برگزار میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.