عسگری به طال رسید، فداکار نقرهای شد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

درخشش کاراتهکاهای ایران در لیگ جهانی امارات

فینالیســتهای اوزان منهای 75 و منهای ۴۸ کیلوگرم کشــورمان به ترتیــب مدالهــای طا و نقره لیگ جهانــی کاراته وان امــارات را به خود اختصاص دادند. در سومین و آخرین روز از پیکارهای لیگ جهانی کاراتهوان در دبی که با حضور 7۳7 کاراتهکا از 6۸ کشــور پیگیری شــد، فینال وزن منهای 75 کیلوگرم بین بهمن عســگری از ایران و لوئیجی بوســا ایتالیایی دارنده یک طا، ۲ نقره و یک برنز جهان برگزار شد که عســگری موفق شد با برتری ۲ بر صفر مدال طای این وزن را از آن خود کند.

در وزن -75 کیلوگرم، بهمن عســگری که موفق شد در روز نخســت لیگ جهانی با غلبه بــر تمامی حریفــان به فینــال راه یابد پس از استراحت در دور اول، در نخستین مبارزه ۲ بر صفر جو کاوای از انگلیس دارنده برنز امیدهای اروپا را شکست داد. سپس موفق شد 5 بر صفر لوگان داکوســتا از فرانسه را مغلوب کند. او در ادامه یک بر صفر پاول آرتومونوف از اســتونی دارنده برنز امیدهای جهان در ســال 7۱۰۲ را بــرد و در نیمه نهایــی ۲ بر صفر رافائل آقایــف آذربایجانی دارنده 5 عنوان قهرمانی جهان را مغلوب کرد و فینالیست شد.

در وزن ۴۸ - کیلوگــرم، علی فداکار برای کســب مــدال طا به دیدار اوگــور آکتاش ترکیهای نفر ســوم جهان در ســال ۸۱۰۲ رفت و ۲ بر یک نتیجه را واگذار کرد و مدال نقره را بر گردن آویخت. او در نخســتین مبارزه خود ۳ بر ۲ ســالی دیوپ از فرانســه را برد. سپس با نتیجه ۲ بر صفر از سد میشــل دورهام از استرالیا گذشــت. در ادامه موفق شد ۴ بر صفر جورج پرز از دومینیکن را با شکســت بدرقه کند. فداکار در چهارمین مبارزه 5 بر یک ماکوتو کوییکی از ژاپن را برد و در نیمه نهایی ۳ بر ۲ از سد فاروک عبدسام از فرانسه گذشت تا راهی دیدار فینال شود.

روز گذشته نیز نمایندگان کشورمان در دیدار ردهبندی موفق شدند به 7 مدال برنز توسط فاطمه چاالکی، رزیتا علیپور، هامون درفشیپور، امیررضا میرزایی، ذبیح ...ا پورشــیب، سجاد گنج زاده و کاتای تیمی مردان با ترکیب ابوالفضل شهرجردی، علی زند و میاد دلیخون دست پیدا کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.