حسین وفایی به فینال رقابتهای جهانی نرسید

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

حســین وفایــی پس از کســب پنج پیــروزی در رقابتهای جهانی اســنوکر آزاد ولــز و صعود به نیمهنهایی مســابقات با قبول شکســت مقابل حریف استرالیایی از رســیدن به فینال باز مانــد. وفایی که نمایش قابل قبولی در این مسابقات از خود بهجا گذاشــت و موفق به شکست «مارک سلبی»، مرد شماره یک جهان و دارنده سه عنوان قهرمانی شــد، در مرحله نیمهنهایی مقابل «نیل رابرتســون» استرالیایی نتیجه را واگذار کرد و از رســیدن بــه فینال باز ماند. وفایی پیش از این بهعنوان نخستین اسنوکرباز ایرانی در بخش حرفهایها موفق به صعود به مرحلــه نیمهنهایی رقابتهای جهانی شده بود و برای دومینبار این مهم را به نام خود ثبت کــرد. او در رقابتهای اســنوکر آماتوری جهان در ســال ۱۱۰۲ توانست بهعنوان نخستین ایرانی در تاریخ ورزش اسنوکر، جواز حضور در رقابتهای اســنوکر حرفهای جهان را کســب کند. از دیگر افتخارات وفایی میتوان به حضور در بازیهای آسیایی ۰۱۰۲ در رشته اسنوکر در تیم ایران و کســب عنوان نایبقهرمانی و قهرمانی رقابتهای قهرمانی زیر ۱۲ سال اسنوکر آسیا در سالهای ۱۱۰۲ و ۲۱۰۲ اشــاره کرد. وفایی در مسابقات اوپن چین (7۱۰۲) با پشــت ســر گذاشتن جو پری، بن ووالســتن و روری مــکالود به مرحله یکچهارمنهایی مسابقات راه یافت و سپس با پیروزی غیرمنتظره 5( بر ۳) مقابل جاد ترامپ، نفر سوم ردهبندی جهانی بهعنوان نخستین اســنوکرباز ایرانی معرفی شد که به نیمهنهایی یک تورنمنت حرفهای معتبر اسنوکر راه یافته است. وفایی در نیمهنهایی با نتیجه یک بر 6 مغلوب مارک ویلیامز شد و از دور رقابتها کنار رفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.