اصرارفدراسیوندوومیدانیبرایمیزبانییکتورنمنتبینالمللی

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

فدراســیون دو و میدانی به دنبال آن اســت که پیش از پایان ســال 7۹ بتواند میزبانی یک تورنمنت بینالمللی را برعهده بگیرد. در جلســه ســازمان تیمهای ملی فدراســیون دو و میدانی کــه اواخر هفته گذشــته در محل این فدراسیون برگزار شد، پیشنهاد میزبانی یک رویداد بینالمللی مطرح شــد که پیش از پایان ســال 7۹ برگزار شــود. این پیشــنهاد پس از آن مطرح شد که قرار بود ایران اواخر هفته جاری میزبان رقابتهای داخل ســالن کشــورهای آســیای میانه باشــد اما به دلیل عدم استقبال کشــورهای عضو این موضوع منتفی شد. بر همین اساس نیز مجید کیهانی رییس فدراسیون دو و میدانی در جلسه سازمان تیمهای ملی پیشنهاد داد کشــورمان میزبانی یک تورنمنت بینالمللی دیگر را برعهده بگیرد. البته هنوز در این باره تصمیمگیری نشده و قرار است در جلســه بعدی درباره آن صحبت شود. به نظر میرسد فدراسیون دو و میدانی اصرار زیادی برای میزبانی بینالمللــی دارد و باید منتظر بمانیم و ببینیم سرانجام به هدف خود میرسد یا نه.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.