صید: باید با امتیازهای بهتری در جهانی شرکت میکردیم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

سیدســتار صید، المپین رشــته اسکی صحرانوردی که راهی اتریش شــده، میگوید: «با توجه به اینکه از ابتــدای فصل تحوالتی در فدراسیون اسکی داشتیم با ۰۸ درصد آمادگی به این رقابتهــا اعزام میشــویم و امیدواریم بتوانیم نتیجه خوبی کســب کنیم.» او با اشاره به شــرایطی که ملیپوشــان برای آمادهسازی داشــتند، میگویــد: «تنها پیســت امامزاده هاشــم شــرایط برگزاری رقابتهای اســکی صحرانوردی را دارد و پیســتهای شمشک و دیزین و دربندسر مناسب صحرانوردی نیستند. این رفت و آمدهــای متوالی بــرای حضور در تنها پیســت تخصصی، ورزشــکاران را خسته میکند و امیدوارم در آینده مســووالن فکری به حال این موضوع کنند.» صید ادامه میدهد: «سالهاســت که در کشورمان نخستین رشته اسکی، آلپاین است و تا به امروز نگاهها به اسکی صحرانوردی چندان ویژه نبوده. مدت کوتاهی اســت که مهدی کیادربندســری مسوولیت کمیته صحرانوردی را بــر عهده گرفته و خیلی به این رشــته و توســعه آن عاقهمند اســت و برایمان سنگ تمام گذاشت. امیدواریم با تاش و برنامهریزی که از وی میبینیم در ســالهای آینــده اتفاقات خوبی در اســکی صحرانوردی بیفتد.» المپین باســابقه اســکی در ارتباط با رقابتهای قهرمانی جهان که از اول اســفندماه آغاز میشــود، میگوید: «صددرصد کار بسیار ســختی در رقابتهای قهرمانی جهان داریم. ما باید با حضور در رقابتهــای مختلف امتیاز جهانی خود را بــاال میبردیم. من پوینت ۰7 را داشتم و به خاطر اینکه نتوانستم در رقابتهای بینالمللی شرکت کنم پوئن از دست دادم. البته کیادربندسری پیگیر است و به دنبال شرکت ما در مســابقات مهم بینالمللی است که از همین جا از وی تشکر میکنم و امیدوارم نتیجه خوبی در رقابتهای قهرمانی جهان کسب کنیم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.