ملیپوشان اسکی صحرانوردی ایران در اتریش

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تیمهای ملی اســکی صحرانوردی ایــران عــازم اتریش شــدند تــا در رقابتهــای قهرمانی جهان شــرکت کنند. تیمهای ملی اسکی صحرانوردی کشورمان با ترکیب سمانه بیرامیباهر، ســمانه کیاشمشــکی، ســاحل تیر و زهرا ساوهشمشــکی در بخــش بانوان و سیدســتار صید، یاســین شمشکی، یعقــوب کیاشمشــکی و رضــا رجب بلــوکات در بخش آقایــان تهران را به مقصد سفلید اتریش ترک کردند.

در حالی که تیم ملی اسکی آلپاین با حواشــی زیادی همراه بود و با غیبت دو مهره اصلی و برتر خود راهی ســوئد شــد، تیمهای ملی صحرانوردی بدون حاشــیه و با برتریــن نمایندگان خود و بــدون دخل و تصرف ســلیقهای در ترکیب تیم، خود را به اتریش رساندند.

مراسم بدرقه این تیم نیز در محل هتــل آزادی برگزار شــد و لباسهای اســکیبازان توســط حامی مالی این رویداد در اختیار تیم قرار گرفت.

رقابتهــای اســکی صحرانوردی قهرمانــی جهــان از اول تــا دوازدهم اسفند در سفلید (تیرول) اتریش برگزار میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.