محسن آجرلو

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران - ‪Mohsen Ajorloo‬

پیــش از آغاز اردوی اخیــر تیم ملی حواشــی بسیاری پدید آمد. باز هم حرف و حدیثها بر سر فهرست اعام شده توسط شاهینطبع باال گرفت و صحبت از چرایی نبود نفرات غایب و بودن بعضی نفرات شد. ارســان کاظمی باز هم در فهرســت تیم ملی نبــود، همچنین گفته میشــد حامد حــدادی هم مثل دوره قبل دعوت نشــده اما نامش در فهرســت آمد! همینطور صمد نیکخواهبهرامی که گفته میشــد رابطهاش با برخی مسووالن و حتی مربیان تیم ملی خوب نیست.

بــا این حال صمد به اردو آمد و حامد حــدادی هم با تاخیر یــک هفتهای اعام آمادگی کــرد. اما مهران شــاهینطبع به یکباره تصمیم گرفت روی نام او خط قرمز بکشد.

در تمام این حواشــی و دهها بحث و حاشــیه دیگر، همواره رامیــن طباطبایی غایب بــوده و زمانی در رســانهها آفتابی شده که ماجرا تمام شده و یا حتی در حال فراموشی است!

آن زمان است که او به تشریح معمای حل شــده و یا از ارزش افتاده میپردازد و توضیح میدهد کــه چرا فان اتفاق افتاده یا بهمان رفتار از سرمربی یا مدیر تیمهای ملی سر زده.

بهعنوان نمونه از ماجرای حذف ارسان کاظمی از تیم ملی پس از ماجراهای سفر به ژاپن و حاشــیههایش، ماهها میگذرد و حاال دومین پنجرهای اســت که ارسان در تیم ملی نیســت اما رییس فدراسیون تازه یادش افتاده تا پشت مربیاش دربیاید و از حق انتخاب او دفاع کند.

اینکه پروسه حذف ارسان کاظمی در عین آمادگی به چه شکل پیش رفته و لزوم ورود رییس فدراســیون در ماجرا به وضوح حس میشــود به کنار، اگر هم او ماجرا را بررسی و تصمیم به حمایت از سرمربی تیم ملی گرفته، چرا این کار را اینقدر دیر انجام میدهد که بارها از سرمربی تیم ملی درباره

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.