آغاز اردوی چهارم تیم کشتی فرنگی از ۳۱ اسفند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

شاگردان محمد بنا برای حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا دور چهارم تمرینات خود را از ۳1 اسفند در خانه کشتی آغاز میکنند.

اردوی تیم ملی کشتی فرنگی برای حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا در چین هم اکنون در خانه کشــتی عبدا... موحــد تهران در حال برگزاری اســت. مرحله سوم اردوی تیم ملی کشــتی فرنگی بزرگساالن برای حضور در بازیهــای قهرمانی آســیا در چین، از روز 25 بهمــن ماه در محل خانه کشــتی عبدا... موحد مجموعه ورزشی آزادی تهران در حال برگزاری اســت و این اردو تا روز 5 اسفندماه ادامه دارد.

نفــرات حاضر در ایــن اردو زیر نظر محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی و همکارانش تمرینــات متنوعی را پشــت ســر میگذارند و فرنگیکاران عصر یکشــنبه تمرین ایســتگاهی و صبح دوشــنبه هم تمریــن دو و میدانی را در دســتور کار دارند. جمعی دیگر از ملیپوشان نیز بامداد امروز برای برگزاری اردوی مشــترک پنج روزه و حضــور در رقابتهــای بینالمللی جایزه بزرگ مجارستان راهی این کشور شــدهاند. طبق اعالم محمد بنا سرمربی تیم ملی کشــتی، مرحله بعدی (چهارم) اردوی تیم کشتی فرنگی از روز ۳1 اسفند ماه آغاز میشود و تا روز 26 اسفند ماه ادامه خواهد داشت و ملیپوشان پس از اســتراحت چند روزه از روز 6 فروردین ماه سال ۸۹، مرحله پنجم اردوی خود را برگــزار میکنند. اعضای تیم ملی کشــتی فرنگی برای حضور در رقابتهای قهرمانی آســیا که روزهای ۳ تا ۸ اردیبهشــت ماه سال ۸۹ در شهر «شیآن» چین برگزار میشود، یک مرحله دیگر اردو را پس از مرحله پنجم باید بگذرانند.

تیم ملی کشــتی فرنگی که خود را برای حضــور در بازیهای المپیک 2020 توکیو (مردادماه ۹۹) آماده میکند، پس از رقابتهای کشتی قهرمانی آسیا در چین، برگزاری چند مرحله اردو، حضور در چند تورنمنت بینالمللی و رقابتهای کشــتی قهرمانی جهان در قزاقســتان (شــهریورماه سال ۸۹) بهعنوان مهمترین مسابقه گزینشی المپیک توکیو را پیش رو دارد.

انتخابات داغ فدراسیون کشتی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.