‌پشتوان ‌ههایی‌داریم‌که‌به‌المپیک‌0202‌نم‌یرسند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تورنمنت بینالمللی کشــتی آزاد جام «دانکلوف» بلغارستان از سالهای گذشــته تا به امروز همواره در زمره و ردیف مهمترین و معتبرترین جامهای بینالمللی کشــتی شــناخته میشود و اتحادیه جهانی کشــتی، امســال این رقابتها را در سیســتم ردهبندی خود برای رتبهبندی و سهمیهبندی کشــتیگیران برتر و سرشناس دنیا قرار داده است.این تصمیم اتحادیه جهانی به تنهایی کافی است تا اهمیت و اعتبار این دوره از رقابتهای بینالمللی جام دانکلوف را بیش از گذشــته باال ببرد.تیم منتخب پنج نفره کشتی آزاد ایران متشــکل از کشتیگیران ملیپوشی همچون حسن رحیمی، مصطفی حسین خانی، حســن یزدانی، رضا یزدانی و پرویز هادی قرار است با سرمربیگری «غالمرضا محمدی» تا چند روز دیگر در این مسابقهها به میدان برود بلغارستان اعزام کنیم. بخصوص در وزنهای سبک که با مشــکل و خأل زیادی روبهرو هســتیم، قصد داشتیم نفرات بیشتری را به بلغارستان اعزام کنیم اما همانگونه که اشــاره کردم، به هیچ وجه میســر نشد. در حقیقت این کار امکانپذیر نبود. یقینا جام دانکلوف بلغارستان میدان بسیار خوبی برای حسن رحیمی، مصطفی حسینخانی، حسن یزدانی، رضا نداشــتیم که به بلغارستان اعزام کنیم. در واقع همه موجودیت کشتی ایران جز این پنج کشتیگیر اعزامی به بلغارســتان در جام تختی به میدان آمدند و نتایج خوبی هم در کرمانشــاه گرفتیم اما نمیتوانستیم از بین کسانی که در جام تختی کشتی گرفتند، نفراتی را به جام دانکلوف بلغارستان اعزام کنیم.

چرا؟ در حالی که ما کشــتیگیران خوب دیگری که جوان هم هستند، در اختیار داریم که میتوانستند در جام دانکلوف بلغارستان به خوبی محک بخورند. دوره مســابقههای کشــتی قهرمانی زیر۳2 ســال آســیا در اوالن باتور مغولســتان را پیــش رو داریم که جوانان زیر ۳2 ســال ما بایــد در این دو میدان حضور پیدا کننــد. بنابراین به هیچ وجه صالح نبود که کشتیگیران بیشــتری را به جز این پنج نفر که در جام تختی کشتی نگرفتند، روانه بلغارستان کنیم. یک کشــتیگیر هر چقدر جوان و پرانرژی و سرشار از قدرت و نیرو باشــد، مگــر چقدر توان و رمق دارد که در یک فاصله زمانی یکی، دو ماهه در چهار دوره مســابقه به میدان برود، حتی روسها و آمریکاییها هم این کار را نمیکنند.

در هر صــورت رقابتهای بینالمللی جام دانکلوف در بلغارســتان همیشه میدان بسیار خوبی برای محک خوردن کشتیگیران ایرانی بوده است. این را قبول دارید؟

کامال درســت اســت اما تداخل برنامههای رقابتهــای امســال و نزدیکی زمان آنهــا با هم باعث شــد، نتوانیم کشــتیگیران بیشــتری را به تجربه ثابت کرده هر زمانی که روسها میزبان مسابقههای جام جهانی بودهاند، با همان ترکیب و نفرات اصلی خود که در مسابقههای قهرمانی جهان شرکت میکنند، به میدان خواهند آمد و در غیر این صورت با نفرات دوم، سوم و حتی چهارم خود در رقابتهای جام جهانی به میزبانی کشورهای دیگر حضور خود را اعالم میکنند. یزدانــی و پرویز هادی پنج کشــتیگیر ملیپوش کشــورمان در وزنهــای ‪۷۹ 6۸، 4۷، 16،‬ و 125 کیلوگرم خواهد بود. بخصوص برای حسن رحیمی و رضا یزدانی که چند ســال از کشتی دور بودند و این دو میتوانند بار دیگر خود را در بلغارستان پیدا کنند. برای مصطفی حسین خانی، حسن یزدانی و پرویز هادی هم عین همین شــرایط وجود دارد و آنها در جام دانکلوف با حریفان سرشناس خارجی تن به تن خواهند شد.

علت انصراف شما از اعزام تیم ملی کشتی آزاد بزرگساالن ایران به پیکارهای جام جهانی در روســیه و جایگزین شدن تیم زیر 23 سال با سرمربیگری «علیرضا رضایی» برای اعزام به روسیه چه بود؟

همیشــه اعتقاد داشتهام کســب نتیجه برای تیم ملی بزرگســاالن در رقابتهــای جام جهانی و همینطور مســابقههای قهرمانی آسیا نباید زیاد مهم باشــد، اگرچه این رقابتها به خودی خود میتواند حکم یک مســابقه خوب تدارکاتی را برای تیم ملی بزرگساالن داشــته باشد، لیکن با مشورت با علیرضا رضایی تصمیم گرفتیم که به تیم زیر ۳2 سال میدان بدهیم. آنها سه، چهار روز بعد از جام جهانی روسیه بــه مغولســتان خواهند رفت تا در نخســتین دوره مسابقههای زیر ۳2 سال قهرمانی آسیا شرکت کنند. ما هم در اوایل اردیبهشت ماه، مسابقههای قهرمانی بزرگساالن آسیا در چین را خواهیم داشت.

روسها و آمریکاییهــا هم همین نگاه را نســبت به پیکارهای جام جهانی کشتی آزاد خواهند داشت؟

تجربه ثابت کرده هر زمانی که روسها میزبان مســابقههای جام جهانی بودهاند، با همان ترکیب و نفرات اصلی خود که در مسابقههای قهرمانی جهان شرکت میکنند، به میدان خواهند آمد و در غیر این صــورت با نفرات دوم، ســوم و حتی چهارم خود در رقابتهای جام جهانی به میزبانی کشــورهای دیگر حضور خــود را اعالم میکنند. امســال که روسها میزبان جام جهانی هســتند، قطعا با بهترین ترکیب ممکن در جمهوری یاکوتیای روسیه حاضر خواهند شد تا قهرمان شــوند. شرایط آمریکاییها متفاوت با روسهــا و حتی ما ایرانیها اســت. آمریکاییها چه میزبان باشــند و چه میهمان، در هــر دو صورت با ترکیب خوبی در این مســابقهها حاضر خواهند شد. برای اینکه آنها بانی اصلی مســابقههای جام جهانی کشتی آزاد هستند و به این مسابقهها بسیار اهمیت میدهند.

ظاهرا تا مسابقههای قهرمانی بزرگساالن آســیا در چین که اوایل اردیبهشت ماه سال آینده خواهد بود، دیگــر برنامهای نخواهید داشت؟

همینطــور اســت. ما پــس از مســابقههای قهرمانی آســیا در چین و پــس از برگزاری مرحله نهایــی رقابتهای انتخابی تیــم ملی، تورنمنتهای بینالمللی جام ساساری در ایتالیا و جام یاشار دوغو در ترکیه کــه هر دو جزو طــرح ردهبندی اتحادیه جهانی کشــتی هســتند و نیز جام زیلکوفسکی در لهستان را برای آماده کردن و محک زدن ملیپوشان کشتی خود قبل از پیکارهای کشتی قهرمانی 201۹ جهان در قزاقســتان در دســتور کار خــود خواهیم داشت. و صحبت آخر.

وجدان و منطق حکم میکند واقعیات را حتما و باید به مردم گفت. در روزهای گذشــته هم گفتم، ما اگرچه پشتوانههای خوبی در اختیار داریم اما هیچکدام از آنهــا به المپیــک 2020 توکیو نخواهند رســید و واقعیت این است که دست من و اعضای کادر فنی تیم ملی خالی اســت. ما تا المپیک کمتر از ۹1 ماه فرصت داریم در حالیکه برای ســاختن یک تیم یکدســت و قوی و نیرومند به شــش سال فرصت نیاز داریم. مردم باید واقعیتها را بدانند. موجودیت کشــتی ما همین است که میبینید. قطعا در المپیک کار ما بسیار سخت خواهــد بود اما با وجود این ناامید نیســتیم و توکل و امید ما به خداست و من و همکارانم تمام تالش خود را به کار خواهیم بست. در همین جا عنوان میکنم برای قوی ساختن کادر فنی تیم ملی بزرگساالن ایران حتی از محمد طالیی و علیرضا رضایی ســرمربیان تیمهای جوانان و زیر ۳2 سال هم با تمام وجود استفاده خواهم کرد و به هیچ وجه تنها نیستیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.