خدایی هم اعالم آمادگی کرد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مجید خدایی هم وارد عرصه انتخابات ریاســت فدراسیون کشتی شد. یــک انتخابی داغ و پرهیجان که باید دید در نهایت چه کســی به کرســی ریاســت میرسد. مجید خدایی، سخنگوی شورای فنی تیمهای ملی کشتی آزاد بــا صدور بیانیهای برای حضور در انتخابات فدراســیون کشــتی اعالم آمادگــی کرد. پیــش از مجید خدایی، علیرضا حیدری هم به طور رســمی اعالم کرده بود وارد عرصه انتخابات میشــود. هنوز مشخص نیست که دیگر رقبا چه کســانی هســتند. امیررضا خادم که تا پیــش از این به صراحت در کنفرانس خبری اعالم کرده بود که وارد عرصه انتخابات نمیشــود، با حضور در اصفهان و دیدارش از خانه کشــتی این شهر شایعات حضورش در عرصه انتخابات را قوت بخشــید. علیرضا دبیر و حمید بنیتمیم هم هنوز اعالم نظر رســمی برای ورود به انتخابات نکردهاند اما مجید خدایی بیانیهای را منتشر کرد که در آن از لزوم ورودش به عرصه انتخابات گفته اســت: «چالش بزرگ تمامی فدراسیونهای ورزشی کشور، وزارت ورزش و جوانان و اعضای مجمع فدراسیون کشتی نبود حمایتگر مالی و توانمندی کاندیداها در تامین بودجه الزم برای انجام برنامههای آتی فدراسیون کشتی است؛ خوشبختانه حمایت چند هلدینگ بزرگ اقتصادی از برنامههای بنده برای مدیریت فدراســیون کشتی باعث ترغیب جهت ثبتنام در انتخابات فدراسیون کشتی شده است. با رخصت از تمامی جامعه بزرگ کشــتی کشور و با توجه به سوابق قهرمانی و مربیگــری و تحصیالت عالیه خــود در حوزه مدیریــت و برنامهریزی در ورزش و با ارائه برنامههایی در جهت ایجاد رویکرد سبک مدیریت مشارکتی در فدراســیون، گردش نخبگان کشتی، تقویت انســتیتو بینالمللی کشتی، استعدادیابی و پشتوانهسازی کشتیگیران و مربیان، احیای لیگ برتر کشتی ...و تصمیم به حضور در انتخابات گرفتم.»

با ورود مجید خدایی به عرصه انتخابات ریاست فدراسیون کشتی، یک انتخابی داغ و پرهیجان در پیش اســت که باید دید در نهایت چه کســی به کرسی ریاست میرسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.