محمد منصوری: مالیی با شکست قهرمان المپیک ریو شاهکار کرد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران - ناصر انصافی مقدم ‪Naser Ensafi Moghaddam‬

آقای محمــدی تا آنجایی که به یاد داریم کشتی ایران همیشه یکی از مشتریان پر و پا قرص رقابتهای بینالمللی کشــتی آزاد جام دانکلوف در بلغارستان بوده و تیم کشورمان در سالهای گذشته با ترکیب کامل و پر و پیمان در این رقابتها شــرکت میکرد، حال چگونه است که امســال فقط پنج کشــتیگیر قرار اســت از جانب کشورمان روی تشکهای جام دانکلوف بروند؟

واقعیت امر این اســت مــا نفرات دیگری جز این پنج نفر که از حضور در مســابقههای بینالمللی جام تختی در کرمانشاه معاف شده بودند، در اختیار

محمد منصوری سرمربی تیم ملی جودوی کشورمان در خصوص پیروزی مالیی مقابل حریف قدرتمنــد روس خود که عنوان قهرمانی المپیــک 2016 ریو را دارد، میگوید: «مالیی با برتری در دیدار ردهبندی گرنداســلم پاریس مقابل خالمورزایف شاهکار کرد.» منصوری در خصوص عملکرد سعید مالیی در گرنداسلم پاریس تاکید دارد: «سعید در دور نخست استراحت داشت اما بعد از شکست رقبای قدرتمند خود در دور ســوم در حالی که آماده مبارزه با «رســالن موسائف» قزاقستانی میشد، در دیگر تاتامی نمایندگان رژیم اشغالگر قدس و بلژیک در حال مسابقه بودند که ما امید داشتیم جودوکای بلژیکی موفق به پیروزی شود تا مالیی با خیال راحت مبارزه کند. با این حال اتفاقاتی رخ داد که در نهایت منجر به کسب مدال برنز توسط مالیی شد. او در ادامه راه خوب مبارزه کرد و در نهایت با برتری در دیدار ردهبندی گرنداســلم پاریس مقابل خالمورزایف شــاهکار خود را تکمیل کرد. مدال مالیی را در بیمارستان به او اهدا کردند. غیر از جایزه این مسابقات، سعید 10 هزار دالر نیز بهعنوان برترین جودوکای وزن 1۸- کیلوگرم در سال 201۸ دریافت کرد.» سرمربی تیم ملی جودو در پاسخ به این سوال که صعود جودوکای اســراییلی بــه رنکینگ پنجم المپیک نگران کننده نخواهد بود، معتقد اســت: «در حالت اول دوســت داریم جودوکای اسراییلی حذف شــود و در رنکینگ نباشــد اما در صورت صعود این جودوکا در ســیدبندی، این موضوع به نفع ما است. اگر او در جایگاه اول یا دوم قرار بگیرد مالیی در هیچ مســابقهای حداقل تا فینال به وی برخورد نمیکند. در صورت صعود این جودوکا به رتبههای باال و حضور در جــدول مقابل، اعتقاد دارم در المپیک شــکننده خواهــد بود و به فینال نخواهد رســید. اگر این امر اتفاق بیفتــد نگرانی مواجهه او با ســعید در المپیک قابل برطرف شــدن است. در همین مســابقات نیز با انصراف جودوکای هلندی که در ســید 2 قرار داشت، سیدها تغییر کرد و این جودوکا که در سید ششم قرار داشت از طرف مقابل جدول به این سمت منتقل شد.»

رییس بسیج ورزشکاران:

درســت اســت اما جام تختی در کرمانشــاه همین چند روز پیش برگزار شــد و جام دانکلوف در بلغارســتان هم قرار است در روزهای ۹ تا 12 اسفند ماه در شهر «روسه» این کشور برگزار شود. میبینید که فاصله زیادی بین این دو جام نبود.

از طرف دیگر ما در اسفند ماه و ابتدای فروردین ماه دو میدان مهم همچــون پیکارهای جام جهانی کشتی آزاد در جمهوری یاکوتیای روسیه و نخستین

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.