استابلر در جمع تزارها

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

فرانــک اســتابلر فرنگیکار آلمانی و دارنــده ۳ مدال طالی کشتی جهان تمرینات مشترکی را با کشــتیگیران روسی برگزار کرد.

ملیپوشان تیم کشتی فرنگی آلمــان از جمله فرانک اســتابلر دارنــده ۳ مدال طــال و یک برنز جهان با حضــور در منطقه آدلر روســیه تمرینات مشــترکی را با کشتیگیران این کشــور برگزار کردند.

در ایــن اردوی مشــترک عالوه بر آلمانیها، کشــتیگیران کشــورهای ســوئد، قرقیزستان و ازبکســتان نیز حضور داشتند و تمرینات مشــترک اســتابلر با والسوف قهرمان المپیک و جهان از جملــه نکات قابل توجه در این اردوی مشترک بود.

کشــتی فرنگی آلمــان در سالهای اخیر روند رو به رشدی را در کشــتی داشته و به نظر در مسابقات جهانی امسال هم یکی از مدعیان جدی قهرمانی هستند.

تیــم ملــی کشــتی فرنگی آلمان یکــی از مدعیان جدی در مســابقات جهانی در قزاقســتان اســت و حتما در برخی از اوزان رقابت ســختی را با کشتی گیران ایران خواهد داشت.

آلمانها در مسابقات جهانی 201۸ در بوداپست به یک مدال طال توســط فرانک استابلر دست پیدا کردند اما با همین یک مدال طال در رده بندی مدالی اتحادیه جهانی به جایگاه پنجم رسیدند. حضــور آنها در روســیه نشــان میدهد که برای جهانی قزاقستان برنامه دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.