خادم‌وارد‌گود‌شد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رســول خادم با حضــور در زورخانهای در کــرج با جمعــی از جامعه کشــتی دیدار کرد. رســول خادم که تا چندی پیش رییس فدراســیون کشتی بود و همین االن هم یکی از افراد تاثیرگذار این رشته است، طبق عادت همیشــگی خود با حضور در گود زورخانه به انجــام ورزش زورخانــهای پرداخت. رســول خــادم بعد از ایــن برنامه هم در رســتورانی در کرج دورهمی را بــا برخی از افراد جامعه کشتی داشــت. ابراهیم جوادی عضو شورای فنی کشــتی آزاد، رضا الیق دبیر فدراسیون کشتی، حمید یاری رییس هیات کشتی البرز و همچنین جمعی دیگر از دوســتان خادم در این نشست حاضر بودند.

رســول خادم به رغم اینکــه انتقادات زیــادی از او در ســالهای اخیــر بــه دلیل عملکردش در کشــتی شده اما هنوز هم یک شــخصیت ویژه برای جامعه کشتی محسوب میشــود. با توجه به نزدیک بــودن برگزاری انتخابات فدراســیون کشــتی هر دیداری که خادم با جامعه کشتی برگزار میکند، حواشی را به دنبال دارد. بخصــوص اینکه این روزها بیش از همیشه شــنیده میشود که برادرش امیررضــا خــادم هم قصد حضــور در عرصه انتخابات فدراسیون کشتی را دارد.

این دیدار هم میتواند این شــائبه را به وجود بیاورد که شــاید او بــرای گزینه مورد نظرش در حال رایزنی و برنامهریزی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.