از مالیی بهخاطر ایستادن پای آرمانهای انقالب تجلیل میکنیم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رییس سازمان بسیج ورزشکاران با تمجید از اقدام سعید مالیی به خاطر باخت و حاضر نشــدن مقابل نماینده رژیم صهیونیســتی در رقابتهای گرند اسلم پاریس تاکید دارد که او پای آرمانهای انقالب مردانه ایستاد.

رییس سازمان بسیج ورزشکاران با تمجید از اقدام سعید مالیی به خاطر باخت و حاضر نشــدن مقابل نماینده رژیم صهیونیســتی در رقابتهای گرند اسلم پاریس میگوید که او پای ارزشها و آرمانهای انقالب مردانه ایستاد.

سعید مالیی جودوکای وزن 1۸- کیلوگرم تیم ملی و دارنده مدال طالی جهان در رقابتهای گرنداســلم پاریس که هفته گذشته برگزار شد، بهخاطر روبهرو نشدن با جودوکایی از رژیم صهیونیستی برابر حریف گمنام خود از قزاقستان عمدا شکست خورد و در شــرایطی که بخت نخست رســیدن به مدال طالی این رقابتها بود در نهایت با این شکست به مدال برنز رسید. این اتفاق برای سومین مرتبه طی ماههای اخیر برای این جودوکای تیم ملی رخ داد. مالیی در گفت وگویی که با ایران ورزشی داشــت، با گالیه از مسووالن ورزش کشــور گفت که هیچکدام از مسووالن ورزش کشــور در این چند روز هیچگونه تماسی با او نداشتهاند. اگر این بیتوجهیها ادامه داشته باشد پیشنهادهای زیادی از کشورهای آسیای میانه و اروپا دارد و امکان دارد قید جودوی ایران را بزند و برای کشوری دیگر مبارزه کند.»

در همین رابطه، سردار داود آذرنوش رییس سازمان بسیج ورزشکاران میگوید: «زمانی که سعید مالیی قهرمان پرافتخار کشورمان به ایران بازگشت در تهران نبودم و گرنه حتما به اســتقبال او میرفتم. همه ورزشــکاران ما که بهخاطر دفاع از ملت مظلوم فلســطین و آرمانهای امام (ره) از رویارویی با رژیم کودککش صهیونیستی خــودداری میکنند باید مورد تجلیل قرار گیرند و این موضوع باید مورد توجه همه مسووالن ورزش قرار گیرد.» رییس سازمان بسیج ورزشکاران ادامه میدهد: «مالیی بخت اول رسیدن به مدال طالی این رقابتها بود و این بار نیز مانند مرتبههای قبل پای آرمانهای نظام ایســتاد و حاضر به مبارزه با نماینده این رژیم کودککش نشد. با درخشــان در همین مورد صحبت کردم و قصد داریم بهزودی هم از سعید مالیی و هم آرین غالمی در شطرنج طی مراسمی تجلیل کنیم. مراسم سالیانه ما نیز سال آینده برگزار میشود و قطعا این ورزشکاران مورد تجلیل قرار میگیرند. با مسووالن وزارت ورزش نیــز در این باره صحبت میکنم و مطمئنا آنها نیز برای تجلیل از این اقدام ارزشمند مالیی از او تقدیر میکنند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.