کریمی‌و‌قاسمی‌در‌یاکوتسک!

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران - رضا عباسپور ‪Reza Abbaspour‬

طبق اعالم فدراسیون وزنهبرداری، چهارمیــن دوره رقابتهای وزنهبرداری جــام فجر بــه احتمــال زیــاد بدون حضــور تیــم آمریــکا و نایبرییــس بانــوان فدراســیون جهانــی در تهران برگزار میشــود. رقابتهای بینالمللی وزنهبــرداری جام فجــر اگرچه با تغییر ناگهانی محــل برگزاری مســابقات از استان خوزستان و شهر اهواز به پایتخت و شــهر تهران انتقال یافت، اما فاکتور گزینشــی بودن مسابقات بهعنوان یکی از مراحل کســب امتیاز برای حضور در بازیهــای المپیک 2020 توکیو کمک کرد تا حتی تغییر غیرمنتظره و عجیب محل برگزاری مسابقات خللی در حضور تیمهــای نامــدار و برخــی چهرههای شاخص شرکتکننده وزنهبرداری جهان در این رویداد مطــرح بینالمللی ایجاد نکند.

مســابقات وزنهبرداری فجر امسال البتــه بــا دوره قبلی ایــن بازیها که در شــهر اهواز میزبانی شــد، تغییرات عمــدهای دارد که قطعا باعث باال رفتن سطح کیفی و کمی این دوره از پیکارها میشود. نخستین نکته مهم و تاثیرگذار بر ســطح کیفی این دوره از رقابتهای بینالمللی فجر، گزینشی المپیک بودن این دوره از مســابقات است. با توجه به اینکه فدراســیون جهانــی وزنهبرداری با تغییــر قوانین خود بــرای واگذاری ســهمیههای ورودی به المپیک 2020 توکیو، حضــور اجباری هر وزنهبردار در 6( مسابقه) گزینشــی رسمی المپیک و جمــعآوری امتیاز بــاال از هر یک از مســابقات را معیار خود قرار داده است، بنابرایــن حضــور و کســب رتبههای باال بــرای تکتک وزنهبــرداران مدعی شــرکت در المپیک یــک اصل مهم و اساسی اســت. همین موضوع به ارتقای ســطح کیفی و کمــی چهارمین دوره مسابقات بینالمللی جام فجر در تهران کمک میکند، زیرا تیمها و وزنهبرداران شرکتکننده در این رویداد بینالمللی در شــرایط خوب و قابل قبول رکوردی در تورنمنــت فجــر حاضر میشــوند، همچنین با توجه به اینکه تهران و سالن زیباســازی و بازسازی شده وزنهبرداری مجموعه ورزشی آزای ســابقه میزبانی نخســتین دوره این رقابت بینالمللی را دارد، قطعا مسووالن برگزاری مسابقات جام فجر در پایتخــت میتوانند خیلی بهتــر و باکیفیتتر از اهواز و دوره قبلی مســابقات را با نظم و اســتانداردهای باالتــری میزبانــی کنند. طبــق اعالم فدراســیون وزنهبرداری گویــا تاکنون نزدیــک به 20 کشــور خارجــی برای حضــور در چهارمیــن دوره رقابتهای بینالمللی وزنهبرداری فجر اهوز رســما اعالم آمادگی کردهاند. بر همین اساس ایــن 20 تیــم خارجی با حضــور در پایتخت از روز 10 اســفندماه در تهران روی تختــه رفتــه و در چهارمین دوره مســابقات بینالمللی جــام فجر ضمن ثبت حضورشــان در یک مرحله رقابت گزینشــی المپیک 2020 توکیو، برای کســب مدال و ســکوی قهرمانی این دوره از مســابقات بــا یکدیگر به رقابت میپردازند.

این دوره از مســابقات وزنهبرداری فجر قرار اســت طبــق آنچه پیشبینی شــده اســت، در ۷ وزن المپیکی ،61( ‪۹01 6۹، 1۸، ۳۷، ۷6،‬ و +10۹ کیلوگرم) در تهران و سالن وزنهبرداری مجموعه ورزشی آزادی برگزار شود. بر همین اســاس تاکنون برای حضور در چهارمیــن دوره رقابتهای وزنهبرداری جام فجر تیمهای روســیه، کرواســی، ترکمنســتان، مغولســتان، مجارستان، افغانســتان، آلمــان، عــراق، لتونــی، جمهوریآذربایجــان، رومانــی، ترکیه، ســوریه، یمن، کامــرون، اتریش، قطر، اردن، کرهجنوبــی و بنگالدش بههمراه ایران اعالم آمادگی کردهاند. البته برخی از این کشــورها مثل یمــن، بنگالدش یــا کامرون طبق ســنوات قبلی چیزی به نام وزنهبردار به ایــن رقابتها اعزام نمیکنند، بلکه چون تعدادی از داوران و مســووالن کنفدراســیون قاره آسیا یا فدراســیون جهانی از این کشــورها هســتند، فدراســیون وزنهبرداری نام این کشــورها را نیــز در قالب تیمهای شــرکتکننده در این دوره از پیکارها آورده است.

بیتردید خبر مربــوط به احتمال انصــراف تیم ملی وزنهبــرداری آمریکا از حضــور در ایــن دوره از رقابتهای وزنهبرداری جــام فجر و نیــز نیامدن رییس فدراســیون وزنهبرداری آمریکا و نایبرییس بانوان فدراســیون جهانی وزنهبرداری (اورســال پاپاندرا) به تهران بابت شــرکت در جام فجــر و برگزاری دوره آموزشــی وزنهبــرداری بانوان در آکادمی ملی المپیک کشورمان یکی از اخبار مهم این دوره از مســابقات است، زیرا مسووالن فدراســیون وزنهبرداری روی حضور اورسال پاپاندرا، نایبرییس آمریکایی فدراسیون جهانی وزنهبرداری و تیــم آمریکا در ایــن دوره از رقابتها مانــور داده بودند اما بــا توجه به اینکه فدراســیون وزنهبــرداری آمریکا چند روز بعد از برگــزاری جام فجر در ایران خودشــان میزبان برگزاری رقابتهای وزنهبــرداری نوجوانان جهان در ســال 201۹ هستند، قید حضور در رقابتهای وزنهبرداری جام فجر را زدند.

تیم ملی کشتی آزاد با 5 کشتیگیر راهی مســابقات بینالمللی دانکلوف در بلغارستان میشــود اما مهمترین مســابقه پیشرو برای کشــتی ایران مســابقات جام جهانی کشتی آزاد است. مســابقات جام جهانی کشتی آزاد به میزبانی یاکوتســک روسیه برگزار میشود که قرار اســت تیم ملی کشتی آزاد با ترکیب تیم ملی امید راهی این مســابقات شــود اما با اینحال در روزهای اخیر شــنیده شده که ممکن است تعدادی از کشتیگیران تیم ملی بزرگساالن هم به ترکیب این تیم اضافه شوند. هنوز مشــخص نیست که در چه اوزانی و چه نفراتی به تیم اضافه میشــوند اما حداقل در چند وزن تغییراتی ایجاد میشــود و با وجود اینکه شاکله اصلی تیم اعزامی را کشتیگیران امید تشــکیل میدهند اما بــا اینحال برای تقویت تیم ممکن است چند کشتیگیر از تیم بزرگســاالن در ترکیب این تیم قرار بگیرند. ابراهیم مهربان درباره اینکه چه کسانی ممکن اســت به این تیم اضافه شوند، گفت: «شکل اصلی تیــم را نفرات تیم ملی امید تشــکیل میدهند و ممکن اســت نفرات معدودی نیز از تیم ملی بزرگساالن در جام جهانی کشتی بگیرند اما حتمــا نفراتی که در جام دانکلوف یا رقابتهای آسیایی کشتی میگیرند به جام جهانی نمیروند.» این اظهارات مهربان نشان میدهد کــه یزدانیها و پرویــز هادی که به دانکلوف اعزام میشوند، حتما در جام جهانی کشــتی نمیگیرند اما در ترکیــب دانکلوف دو کشــتی گیر مطرح غیبــت دارند. علیرضا کریمی و کمیل قاسمی که با صالحدید کادر فنی به مســابقات اعزام نمیشــوند اما شاید این دو نفر برای حضور در جام جهانی گزینه باشــند. البته کمیل مدت زیادی است که از سطح اول کشــتی دور است و بعید است که در شــرایط آرمانی باشد اما به هر حال شاید برای شــروع دوباره او حضور در جام جهانی کشــتی آزاد میدان بدی نباشــد. هنوز هدف و نیت مربیان تیم ملی مشــخص نیســت اما ابراهیم مهربان غیبت کریمی و قاســمی در مســابقات بینالمللی دانکلــوف را مصلحتی دانست: «در ســنگین وزن پرویز هادی اعزام میشــود و کمیــل نیز با توجه به شــرایطی که دارد حتمــا در یک رویداد خارجی حاضر خواهد شد. کادر فنی برای علیرضا کریمی نیز برنامه دارد و عدم اعزام این 2 کشــتیگیر به تورنمنت بلغارســتان ربطی به میزان آمادگی بدنی آنها ندارد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.